F

BT - - SØNDAG - Tekst og fo­to: David Leth Wil­li­ams dawi@ ber­ling­s­ke. dk

ra lan­de­vej­en lig­ner det en hvil­ken som helst an­den lil­le ra­ste­plads. En lil­le afk ør­sel fra vej­en, dæk­ket af grus og af­skær­met af træ­er. Bag ræk­ken af træ­er kan man hø­re en skin­ger sum­men, som en mo­tor­sav, der skæ­rer gen­nem luft en. Først bli­ver den hø­je­re og hø­je­re, for så at for­svin­de li­ge så stil­le igen. Ly­den kom­mer fra Kal­lerup­ba­nen. En oval hund­e­væd­de­løbs­ba­ne, dæk­ket af sand, godt ti ki­lo­me­ter fra Roskil­de.

Ca. 100 men­ne­sker er sam­let i den ene en­de af ba­nen, og halv­de­len af dem har hunde med. De an­dre er kom­met for at kig­ge på, drik­ke øl og hyg­ge sig. I et lil­le skur kan man kø­be et løbspro­gram for en fl ad 20’ er og sæt­te pen­ge på hund­e­ne.

I pro­gram­met kan man læ­se myn­der­nes nav­ne: Axra­ce’s Sia Lap­po­ni­ca, Pi Life Li­ber­ty, Di­e­sels Joy­ce, Bal­linakill Dei­dre, De­ath Val­ley To­by og Lar­gy­mo­re Qu­e­en.

Tror på sejr

Mats Ni­el­son, 61, og Yvon­ne Eriks­son, 66, er kørt godt 160 ki­lo­me­ter fra Häs­sle­holm i Sve­ri­ge med de­res hund Pen­ny La­ne for at del­ta­ge. Pen­ny La­ne skal lø­be i da­gens an­det løb: » Hvis hun har en god dag, så tror jeg godt, hun kan vin­de, « for­tæl­ler Mats med selvsik­ker­hed i stem­men.

Da det er tid til at gø­re klar til start, be­væ­ger de del­ta­gen­de hunde og de­res eje­re sig ud på ba­nen, mens til­sku­er­ne står rundt om heg­net og ta­ler om, hvem de har sat de­res pen­ge på og lid til.

Ude på ba­nen bli­ver hund­e­ne kælet for, og må­ske bli­ver der end­da hvi­sket be­ro­li­gen­de ord i de­res lan­ge ører, så de ik­ke bli­ver ban­ge un­der tu­mul­ten, der op­står, da de skal ind i de­res start­kas­ser.

Kort eft er hø­res mo­tor­sa­ven igen. ’ Ha­ren’, som ma­ski­nen kal­des, kom­mer su­sen­de på sin skin­ne på in­der­si­den af ba­nen. Eft er den hæn­ger en snor med or­an­ge stof­strim­ler og lidt ha­repels. Det er den, myn­der­ne lø­ber eft er.

Da ha­ren run­der svin­get for­an start­kas­ser­ne, åb­nes lå­ger­ne ind til hund­e­ne, og de fa­rer af sted som pro­jek­ti­ler. 460 me­ter se­ne­re dør mo­tor­savs­støj­en igen. Pen­ny La­ne har vun­det lø­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.