H

BT - - SØNDAG -

vad gør du, når du står midt i li­vet og bli­ver skilt? Hvor­dan gen­fi nder du kær­lig­he­den, hvis du ik­ke or­ker at stå ne­de på den lo­ka­le kro el­ler for­sø­ge dig med net­dat­ing? I 2010 blev 37- åri­ge Tanja Lø­per Ri­i­se skilt fra sin mand gen­nem 12 år. Hun var afk la­ret med si­tu­a­tio­nen, da skils­mis­sen hav­de ul­met un­der over­fl aden i et styk­ke tid. Der­for føl­te hun sig og­så klar til at le­ve li­vet som en­lig mor til par­rets fæl­les dat­ter i en tre­væ­rel­ses lej­lig­hed – uden en ny mand i sit liv.

» Min krop sag­de, at det var slut, og jeg tænk­te, at jeg godt kun­ne væ­re ale­ne­mor. De før­ste må­ne­der var tan­ken og­så ba­re, at vi kun skul­le væ­re min dat­ter og mig, « si­ger Tanja Lø­per Ri­i­se.

En tan­ke, der ik­ke er ual­min­de­lig, når man li­ge er ble­vet skilt, for­kla­rer Mette Hin­ner­skov, der er skils­mis­seco­ach og til dag­lig be­skæft iger sig med at rå­d­gi­ve folk i for­bin­del­se med skils­mis­ser.

» Der er rig­tig man­ge, der tæn­ker, at de ik­ke or­ker at skul­le ud at fi nde en ny. Der­for be­slut­ter de og­så, at børn og fa­mi­lie ik­ke skal in­vol­ve­res i, hvem der bli­ver da­tet, « si­ger hun og for­kla­rer, at fl ere al­li­ge­vel be­gyn­der at le­de eft er kær­lig­he­den igen, selv­om de si­ger no­get an­det.

Dat­ing

Idéen om at væ­re en­lig mor va­re­de hel­ler ik­ke ved for Tanja Lø­per Ri­i­se, der hur­tigt be­gynd­te at ke­de sig hjem­me i sin tre­væ­rel­ses lej­lig­hed i Aal­borg, når dat­te­ren var på be­søg hos fa­de­ren

er­for be­gynd­te hun nog­le må­ne­der eft er skils­mis­sen at af­sø­ge, hvil­ke mu­lig­he­der der var for en sing­lemor. Og i mo­der­ne ti­der som dis­se er det ik­ke småt med mu­lig­he­der in­den for on­li­nedat­ing, Tin­der og lig­nen­de, for­kla­rer Mette Hin­ner­skov.

» Der er så man­ge mu­lig­he­der for at fi nde en da­te, og selv når man er på ar­bej­de, kan man hur­tigt gå ind på di­ver­se hjem­mesi­der og tjek­ke, om no­gen har skre­vet, « si­ger skils­mis­seco­a­chen.

Sing­le­li­vet

Tanja Lø­per Ri­i­se be­gynd­te at ta­ge på fl ere da­tes, men der var ik­ke det sto­re held med no­gen af fy­re­ne.

» Jeg for­søg­te mig med on­li­nedat­ing, og jeg var da og­så ude på et par da­tes. Men der var ik­ke rig­tig no­gen, der le­ve­de op til det, de skrev, « for­kla­rer hun.

» Nog­le af mi­ne ve­nin­der for­søg­te og­så at par­re mig med fy­re, de kend­te, men det rig­ti­ge match var der al­drig. «

Der skul­le dog ik­ke gå læn­ge, før en pil ram­te den en­li­ge mor fra Aal­borg i hjer­tet. Og skud­det kom fra en kendt, men uven­tet vin­kel.

Ven­nen

I eft er­å­ret 2010 be­gynd­te hun at skri­ve og snak­ke en del med en gam­mel be­kendt, Mi­chel, der li­ge­som hen­de og­så var ble­vet sing­le. Det skul­le vi­se sig, at de to faldt pla­dask for hin­an­den, selv­om det ik­ke ske­te uden en vis skep­sis hos Tanja Lø­per Ri­i­se.

» Jeg var nervøs for at øde­læg­ge vo­res ven­skab, hvis nu det ik­ke fun­ge­re­de. Men han er så dej­lig, og jeg tænk­te, ’ hvo in­tet vover, in­tet vin­der’, « for­kla­rer hun.

In­den da var Tanja Lø­per Ri­i­se . dog først ble­vet in­vi­te­ret med til hans ud­næv­nel­se som ser­gent i søvær­net. På det­te tids­punkt hav­de hun end­nu ik­ke tænkt i kær­lig­hed – stik mod­sat Mi­chel Lø­per Ri­i­se.

» Han vid­ste, jeg var vild med mænd i uni­for­mer, og det ud­nyt­te­de han åben­bart på det grove­ste, « gri­ner Tanja Lø­per Ri­i­se, der tog af sted med Mi­chels far og bror til ud­næv­nel­sen.

» Jeg tro­e­de ba­re, vi skul­le hyg­ge som ven­ner, men det vi­ste sig, at han hav­de en bag­tan­ke. Og jeg end­te med al­drig at fl yt­te hjem igen, eft er jeg hav­de be­søgt ham, « si­ger hun gri­nen­de.

Tanja Lø­per Ri­i­se og Mi­chel Lø­per Ri­i­se er der­for og­så fl yt­tet sam­men i Ul­sted øst for Aal­borg og er des­u­den ble­vet gift og har få­et to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.