ILSMISSE

BT - - SØNDAG -

Lær af din skils­mis­se og brug den kon­struk­tivt i for­hold til dit næ­ste for­hold. Hvad gik galt? Hvad skal du ta­ge med dig til næ­ste parforhold? Hvad skal du per­son­ligt gø­re an­der­le­des og bi­dra­ge me­re med i dit næ­ste for­hold?

kan in­gen ta­ge de go­de da­ge fra dig. In­vol­ver ik­ke di­ne børn, før du er så sik­ker, som du kan bli­ve, på, at du og din kæ­re­ste skal væ­re sam­men læn­ge. Husk at du har haft god tid til at læ­re din nye kæ­re­ste at ken­de, så selv­om du må­ske har lyst til at gå hur­tigt frem, når først din kæ­re­ste har mødt di­ne børn, så respek­ter og ac­cep­ter, at di­ne børn nok har brug for tid til at læ­re din kæ­re­ste at ken­de. Husk ik­ke mindst, at det ik­ke er di­ne børn, der har bedt om et nyt men­ne­ske i de­res liv, så gå frem i et tem­po, hvor de kan føl­ge med. Du får det hund­re­de gan­ge igen på et se­ne­re tids­punkt, hvis al­le par­ters be­hov er til­go­de­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.