Mad di­rek­te til fe­ri­e­dø­ren

BT - - REJSER - Mi­chel Blo­chAn­der­sen mkan@ ber­ling­s­ke. dk

TIPS

Glem alt om at skul­le nå ud at hand­le på fe­ri­en. En ny hjem­mesi­de gør det mu­ligt at be­stil­le dag­lig­va­rer le­ve­ret di­rek­te til fe­ri­e­bo­li­gen.

Når man er på fe­rie, er ind­købs­li­ster og tu­re til su­per­mar­ke­det ik­ke al­tid li­ge det, man har lyst til at bru­ge sin tid på. Of­te er det langt me­re fri­sten- de at til­brin­ge ti­den ved po­o­len el­ler på sight­se­e­ing. Især hvis man ta­ger et kor­te­re fe­ri­e­op­hold, hvor ti­den helst skal ud­nyt­tes bedst mu­ligt.

Nu be­hø­ver man ik­ke læn­ge­re at bru­ge sin tid på at stå i kø ved kas­ser­ne i su­per­mar­ke­der­ne på sin fe­rie. En ny hjem­mesi­de, som virk­som­he­den Ti­meResQ står bag, gør det mu­ligt for rej­sen­de, der boo­k­er et kort op­hold gen­nem ud­lej­nings­hjem­mesi­der som Airb­nb el­ler Ho­meAway, at be­stil­le dag­lig­va­rer over net­tet og få mad, drik­ke og an­dre nød­ven­dig­he­der le­ve­ret di­rek­te til dø­ren ved fe­ri­e­bo­li­gen.

Brød, ble­er el­ler ba­je­re?

Det, man selv skal gø­re som for­bru­ger, er at væl­ge sin rej­se­desti­na­tion via hjem­mesi­den www. ti­meresq. com, væl­ge de pak­ker, man har brug for, ind­ta­ste adres­sen for sit op­hold og be­ta­le via hjem­mesi­den.

Man kan for ek­sem­pel væl­ge en kø­le­skabs­pak­ke med brød, æg, mælk, ost, ju­i­ce og kød, en ba­by­pak­ke med ble­er, en hund­e­pak­ke med hund­e­fo­der og le­ge­tøj til sit kæ­le­dyr el­ler en fest­pak­ke med vod­ka, gin og an­det al­ko­hol, hvis man rej­ser sam­men med si­ne ven­ner. Le­ve­ran­dø­rer­ne er al­le sam­men lo­ka­le pro­du­cen­ter, og en pak­ke ko­ster fra 175 kr.

Ti­meResQ le­ve­rer li­ge nu si­ne pak­ker i 16 by­er i 13 lan­de. Blandt an­det i New York, Pa­ris, London, Tor­on­to, Me­xi­co Ci­ty og Mum­bai. Virk­som­he­den lan­ce­re­de kon­cep­tet

Hvis du ik­ke li­ge kan over­skue at skul­le be­gyn­de fe­ri­en med at kø­be ind, kan du nu få va­rer­ne le­ve­ret di­rek­te til je­res fe­ri­e­bo­lig i ste­det. Mo­del­fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.