Ude på vulk Ita­li­en:

BT - - REJSER - Sil­la Ba­ka­lus silb@ bt. dk

Ø- FE­RIE

» Scu­si, scu­si, scu­si... « Det ita­li­en­ske ord for » und­skyld « bli­ver flit­tigt brugt, mens voks­ne mænd, un­ge kvin­der, børn og bedste­for­æl­dre al­le prø­ver at mas­se sig frem for at kom­me for­re­st i kø­en.

Vi be­fin­der os på kaj­en i den nord­s­i­ci­li­an­ske hav­ne­by Mila­zzo, hvor en af da­gens man­ge pend­ler­fær­ger til De Li­pa­ri­ske øer er ved at læg­ge til.

Mens øer som Capri og Sar­di­ni­en er hyp­pi­ge gæ­ster i char­ter­sel­ska­ber­nes pro­gram­mer, så er er de 18 små ita­li­en­ske vulka­nø­er nok et me­re ukendt rej­se­mål for man­ge dan­ske­re. Men trængs­len på kaj­en af­slø­rer, at de er yderst po­pu­læ­re hos ita­li­e­ner­ne.

Og man skal da hel­ler ik­ke man­ge sø­mil ud fra Mila­zzo, før man for­står hvor­for. Fra de slid­te sæ­der i hur­tig­fær­gen kan vi se den ene fro­di­ge, blom­ster­smyk­ke­de ø ef­ter den an­den rej­se sig fra det azur­blå hav.

Vi har valgt at bo­sæt­te os på vulka­nø­en Li­pa­ri, der med si­ne om­kring 11.000 ind­byg­ge­re er den stør­ste i øgrup­pen. Først skal vi li­ge for­bi en an­den af øer­ne, af­slø­rer dun­sten, der bre­der sig, da der læg­ges til kaj ef­ter knap en ti­mes tid. Den hef­ti­ge lugt af råd­ne æg er nem­lig ik­ke ka­rak­te­ri­stisk for Li­pa­ri, men der­i­mod for na­boø­en Vulca­no, der som nav­net an­ty­der har fle­re vulkank­ra­te­re samt en ak­tiv vulkan. Men det ven­der vi til­ba­ge til.

Fæst­ning og bus­ser

Ef­ter få mi­nut­ters yder­li­ge­re sejlads når vi frem til Li­pa­ri, hvor hur­tig­fær­gen læg­ger til kaj i ho­ved­by­en af sam­me navn som øen.

By­en er den stør­ste på de Li­pa­ri­ske øer og den ene­ste, der ba­re min­der om en stør­re by. Fra hav­nen kan man se op på Li­pa­ris va­re­tegn, fæst­nin­gen Il Ca­stel­lo, der hæ­ver sig ma­jestætisk over by­en. Bor­gens æld­ste de­le kan da­te­res til­ba­ge til fle­re hund­re­de år før vo­res tids­reg­ning.

Til­ba­ge til kaj­en i Li­pa­ri, hvor der ik­ke går man­ge mi- nut­ter, før en bus fra vo­res ho­tel kom­mer for at hen­te os.

Selv om øen og by­en er lil­le, og ho­tel­let på kor­tet ser ud til at lig­ge tæt på, så er der me­re stejlt, end man tror. Og man­ge ho­tel­ler in­si­ste­rer der­for på at hen­te de­res gæ­ster på kaj­en. Og det er vi da og­så tak­nem­me­li­ge for, da vi ser de små, sno­e­de og stej­le ve­je, som bus­sen kø­rer op ad.

Bor­go Eo­lie Ho­tel ser med si­ne hvid­ma­le­de og bu­e­de væg­ge, om­kran­set af blom­ster, ind­by­den­de og idyl­lisk ud. Per­so­na­let er flinkt, og de sto­re væ­rel­ser, hvoraf fle­re har eg­ne, sto­re ter­ras­ser med ud­sigt til ho­tel­lets po­ol, er flot­te.

Alt i alt et godt ud­gangs­punkt for at kun­ne ud­for­ske Li­pa­ri og na­boø­er­ne.

Øen rundt

Li­pa­ris bjer­gri­ge ter­ræn ind­by­der til van­dre- og cy­kel­tu­re. Og rundt om­kring i by­en kan man le­je cyk­ler af en ri­me­lig kva­li­tet til om­kring 100 kro­ner per dag.

Med en ta­ske pak­ket med hånd­klæ­der, frokost og ri­ge­ligt med vand sprin­ger vi på cyk­len og føl­ger øens ho­ved­vej rundt. Langs vej­en lig­ger der mas­ser af stran­de, hvor man kan ta­ge sig en duk­kert.

Er der ener­gi til en van­dre­tur, kan det an­be­fa­les at van­dre fra Qu­at­tro­pa­mi langs med vest­ky­sten, hvor man kan ny­de den smuk­ke ud­sigt, som blandt an­det by­der på na­boø­er­ne Sa­li­na, Fi­li­cu­di og Ali­cu­di. Har man mod på en læn­ge­re van­dre­tur, kan man ta­ge op til øens nu ud­sluk­te vulkan, Mon­te San An­ge­lo, der by­der på en ud­sigt i 594 me­ters høj­de.

Hyg­ge­lig by­s­hop­ping

Li­pa­ri by er lil­le, men gan­ske op­le­vel­ses­rig.

Il Ca­stel­lo er et » must see « , og det kan an­be­fa­les at ta­ge den en dag, hvor man el­lers ik­ke skal van­dre. For tu­ren op til fæst­nin­gen går op ad bak­ke og med tem­pe­ra­tu­rer, der på al­min­de­li­ge som­mer­da­ge let kom­mer over 35 gra­der, fø­les selv en lil­le stig­ning som at be­sti­ge et bjerg.

Om da­gen er Li­pa­ri by spæk­ket med en­dags­turi­ster, der en­ten kom­mer fra Si­ci­li­en el­ler fra en af de an­dre vulka­nø­er. Men om af­te­nen er by­en me­re ro­lig. Med et stort ud­valg af re­stau­ran­ter i al­le pris­klas­ser, af­slut­ter vi da­ge­ne med go­de ita­li­en­ske må­l­ti­der.

Når Li­pa­ri ef­ter et par da­ge er ud­for­sket, kan øen snildt bru­ges som ba­se for at ud­for­ske nog­le af de an­dre vulka­nø­er.

Vi valg­te blandt an­det at ta­ge en tur til na­boø­en Vulca­no samt øen med den evigt ak­ti­ve vulkan, Strom­bo­li.

Vulca­no, der lig­ger kun fem mi­nut­ters sejlads fra Li­pa­ri, kan sag­tens tå­le fle­re be­søg. Når først man er kom­met sig over den spe­ci­el­le lugt, er øen et dej­ligt be­kendt­skab.

Vulca­no er kendt for si­ne sor­te la­va­stran­de, si­ne svovlba­de og sin vulkan, Gran Cra­te­ra, der med si­ne 400 me­ters høj­de til kra­te­ret er et yn­det ud­flugts­mål for en­dags­turi­ster. Stien til kra­te­ret går helt ne­de fra hav­nen, og er man i no­gen­lun­de form, kan man nå op og ned igen på et par ti­mer.

Ef­ter en sve­dig van­dre­tur er det skønt med et sva­len­de bad ved en af øens stran­de. Fra un­derjor­di­ske spræk­ker bob­ler varmt vand op, så havvan­det får en skøn tem­pe­ra­tur. Og som man lig­ger der og la­der bøl­ger­ne om­fav­ne og be­ar­bej­de den træt­te krop, vir­ker lug­ten af råd­ne æg plud­se­lig ik­ke så ir­ri­te­ren­de me­re.

Strom­bo­li – evigt ak­tiv

Ita­li­en og vulka­ner hø­rer næ­sten sam­men, tænkt blot på Et­na på Si­ci­li­en og Vesus ved Na­po­li på fast­lan­det. Men vil man væ­re sik­ker på at se en vulkan i ud­brud, skal man ud til De Li­pa­ri­ske Øer.

På Strom­bo­li er øens vulkan al­tid ak­tiv. Fak­tisk be­ret­tes det, at vulka­nen har væ­ret næ­sten kon­stant ak­tiv de se­ne­ste 2500 år.

Det bed­ste vue af vulka­nen får man, hvis man ta­ger en bå­d­t­ur rundt om Strom­bo­li om af­te­nen.

Når mør­ket fal­der på, kan man se den var­me, gyld­ne la­va strøm­me ned ad vulka­nens si­der. Og på me­re hef­ti­ge af­te­ner, kan man se kraf­ti­ge ud­brud.

Der fin­des et utal af bå­d­t­ur­s­ar­ran­gø­rer, og pri­ser­ne va­ri­e­rer mel­lem 30 og 40 eu­ro af­hæn­gigt af, hvor man­ge øer, man vil be­sø­ge un­der­vejs. Vi valg­te at be­sø­ge den lil­le ø Pa­na­rea samt Strom­bo­li.

Pa­na­rea har ik­ke det sto­re at by­de på, men er et ud­mær­ket pau­se­sted, hvor man kan ny­de en kop kaf­fe og en is.

På vo­res tur kun­ne man des­u­den hop­pe i van­det fra bå­den og ba­de un­der­vejs. Det kan klart an­be­fa­les.

Sel­ve Strom­bo­li er en stør­re for­nø­jel­se at ud­for­ske, og der er mas­ser af spi­se­ste­der, hvor man kan for ek­sem­pel kan spi­se af­tens­mad, in­den af­ten­sejlad­sen rundt om øen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.