5 mar­ke­der i Bar­ce­lo­na

BT - - REJSER - Kri­sti­an Hol­me­lund Jakob­sen rejseliv@ ber­ling­s­ke. dk

STOR­BY­FE­RIE DET GRØN­NE Hvad: La Con­cepció Hvor: Car­rer d’Aragó, 311 Hvor­når: Blom­s­ter­mar­ke­det er åbent døg­net rundt al­le ugens syv da­ge. Mad­mar­ke­det man­dag og lør­dag kl. 8- 15. Tirs­dag- fre­dag kl. 8- 20 In­fo: la­con­cepcio. com Står man til­fæl­dig­vis og mang­ler en buket blom­ster midt om nat­ten, har La Con­cepi­ós døgnåb­ne blom­s­ter­mar­ked helt sik­kert det, man le­der ef­ter. Et par ga­der fra Bar­ce­lo­nas shop­ping­ga­de, Pas­seig de Gra­cia, lig­ger det lil­le, grøn­ne mar­ked. La Con­cep­tió er et mek­ka for folk med grøn­ne fin­gre, hvor man kan fin­de alt fra sjæld­ne blom­ster­frø til sto­re plan­ter og fuld­voks­ne ci­tru­stræ­er.

Ud­over blom­s­ter­mar­ke­det by­der La Con­cep­tió på et fint ud­valg af små bo­der, der sæl­ger grønt­sa­ger, fisk, ost og kød. Og her ar­ran­ge­res jævn­ligt for­skel­li­ge ar­ran­ge­men­ter som smag­nin­ger af mad og vin og mad­lav­nings­kur­ser for børn.

La Con­cepió har lig­get i kvar­te­ret si­den 1888, og mar­ke­det er en in­te­gre­ret del af det lo­ka­le liv. Midt på da­gen hand­ler hus­mødre­ne råva­rer til af­tens­ma­den, mens de lo­ka­le mænd drik­ker en øl og spi­ser lidt ta­pas i den lil­le bar ved ind­gan­gen. DET BE­RØM­TE Hvad: La Boque­ria Hvor: La Ram­bla Hvor­når: Al­le ugens da­ge kl. 8- 20.30 In­fo: boque­ria. in­fo Med en be­lig­gen­hed på den be­røm­te og be­ryg­te­de han­dels­ga­de La Ram­bla er det sto­re mad­mar­ked La Boque­ria ik­ke til at kom­me uden om. Her er alt, hvad ma­ven be­gæ­rer af frugt, fisk og kød, og det er et godt sted at kø­be ind til en pi­c­nic el­ler en hjem­mela­vet mid­dag.

La Boque­ria kan fø­les som en turist­mag­net, når de man­ge frugt­hand­le­re ved ind­gan­gen ihær­digt for­sø­ger at lok­ke de for­bi­pas­se­ren­de til med far­ve­ri­ge frugtju­i­ce og smags­prø­ver. Men mar­ke­det be­sø­ges og­så af man­ge lo­ka­le, og jo læn­ge­re man for­vil­der sig ind i den sto­re la­byrint af små bo­der med mad­va­rer, jo fær­re turi­ster stø­der man ind i.

Vil man helt om bag kulis­sen, kan man til­mel­de sig et mad­lav­nings­kur­sus, hvor man først hand­ler ind sam­men med en lo­kal kok og der­ef­ter til­be­re­der si­ne eg­ne ta­pas i et nær­lig­gen­de køk­ken.

Bli­ver man sul­ten af bo­der­nes ind­by­den­de råva­rer, kan man gø­re et stop ved ta­pas­ba­ren Pi­no­txo ved ind­gan­gen fra La Ram­bla. Bag den tæt­pak­ke­de bar­disk by­der den le­gen­da­ri­ske ejer, en æl­dre her­re, al­le vel­kom­men med et stort smil.

Der er in­tet me­nu­kort, men de ca­ta­lan­ske små­ret­ter står frem­me på bar­di­sken, så man kan la­de sig in­spi­re­re, og spe­ci­elt kikær­ter og for­skel­li­ge skal­dyrsta­pas kan an­be­fa­les. DET AN­TIK­KE OG MO­DER­NE Hvad: Mercat En­cants Hvor: Aving­u­da Me­ri­di­a­na, 69 Hvor­når: Man­dag, ons­dag, fre­dag og lør­dag kl. 9- 20 In­fo: en­cants­bcn. com Det er to for­skel­li­ge ver­de­ner, der mø­des, når man står blandt in­te­r­i­mi­sti­ske bo­der med an­tik­va­rer, gen­brug­s­tøj og gam­mel elek­tro­nik og spej­ler sig op i Mercat En­cants gyld­ne tag.

Ste­dets mo­der­ne ar­ki­tek­tur står i skæ­ren­de kon­trast til det sto­re lop­pe­mar­ked, hvor man kan gø­re go­de fund, men hvor nog­le af bo­der­nes ud­valg og­så umid­del­bart kan vir­ke me­re som gam­melt ra­gel­se end char­me­ren­de an­tik­va­rer.

Men Mercat En­cants har mas­ser af char­me. Lop­pe­mar­ke­det, der ind­til sid­ste år blev af­holdt un­der åben him­mel, er nu ryk­ket ind i ar­ki­tekt­teg­ne­de ram­mer, og sam­spil­let mel­lem det mo­der­ne og tra­di­tio­nel­le ska­ber en unik stem­ning.

Mad­bo­der­ne på 2. sal by­der ik­ke høj ga­stro­no­mi, og ud­val­get be­står mest af hur­ti­ge ret­ter. Men ma­den kan til gen­gæld ny­des med en flot ud­sigt ned til det sto­re mar­ked og vi­de­re ud over Bar­ce­lo­nas im­po­ne­ren­de sky­li­ne i bag­grun­den.

Hvis sul­ten mel­der sig mel­lem lop­pe­fun­de­ne, så prøv Bar Fog­os ca­ta­lan­ske ta­pas med et glas kold ca­va el­ler de fri­tu­re­s­te­ge sar­di­ner med den lo­ka­le Mo­ritz- øl hos Bar Peixet. DET IN­TER­NA­TIO­NA­LE Hvad: Mercat Prin­cesa Hvor: Car­rer Sa­ba­te­ret 1- 3 Hvor­når: Søn­dag- ons­dag kl. 9- mid­nat. Tors­dag- lør­dag kl. 9 til 01 In­fo: mercat­prin­cesa. com Gemt i et gam­melt go­tisk pa­lads tæt på Pi­cas­so- mu­se­et lig­ger Mercat Prin­cesa på en smal gå­ga­de i det tren­dy om­rå­de El Born.

Ste­det er som en po­r­tal til al­ver­dens kuli­na­ri­ske tra­di­tio­ner med 16 for­skel­li­ge mad­bo­der, der til­by­der hur­tig og læk­ker mad fra så vidt for­skel­li­ge køk­ke­ner som det ja­pan­ske, det ita­li­en­ske og det ame­ri­kan­ske. Og selv­føl­ge­lig er det span­ske køk­ken re­præ­sen­te­ret med et par små ta­pas­ba­rer, der ser­ve­rer alt fra det simp­le pa­tats bra­vas og me­re ud­for­dren­de ret­ter.

Ma­den be­stil­les ved de for­skel­li­ge bo­der og kan ny­des ved lang­bor­de­ne i det fæl­les spi­se­om­rå­de, der ud­gør cen­trum af Mercat Prin­cesa. Pri­ser­ne er lidt hø­je­re end an­dre ste­der i by­en, men til gen­gæld by­der ste­det på en fan­ta­stisk va­ri­a­tion af madop­le­vel­ser, og man kan der­for sag­tens be­sø­ge Mercat Prin­cesa me­re end én gang. DET FAR­VE­RI­GE Hvad: San­ta Ca­ta­ri­na Hvor: Aving­u­da de Fran­cesc cam­bo 16 Hvor­når: Man­dag kl. 7.30- 14. Tirs­dag, ons­dag og lør­dag kl. 7.30- 15.30, tors­dag og fre­dag kl. 7.30- 20.30 In­fo: mercatsan­ta­ca­te­ri­na. com Det er ik­ke til at se, at San­ta Ca­ta­ri­na er et af Bar­ce­lo­nas æld­ste mad­mar­ke­der. Ste­det blev to­tal­renove­ret for ti år si­den og fik byg­get det ka­rak­te­ri­sti­ske bøl­gen­de tag af seks­kan­te­de kak­ler i 67 for­skel­li­ge far­ver, der skal sym­bo­li­se­re di­ver­si­te­ten i mar­ke­dets fø­de­va­rer.

Det far­ve­ri­ge tag kan væ­re lidt svært at se fra jor­den, så hvis man vir­ke­lig skal iagt­ta­ge det, kan man gø­re det fra top­pen af La Seu, ka­ted­ra­len, der lig­ger tæt ved.

In­de bag det mo­der­ne ydre lig­ger de tra­di­tio­nel­le bo­der med fri­ske råva­rer si­de om si­de un­der den stem­nings­ful­de træ­kon­struk­tion, der hol­der det nye tag op­pe.

Frisk frugt, fisk, kød, æg og brød af hø­je­ste kva­li­tet sæl­ges fra lo­ka­le bo­der, og det er et per­fekt mar­ked til at fo­re­ta­ge de dag­li­ge ind­køb el­ler gå rundt og mær­ke det lo­ka­le liv og se, hvad de hand­len­de kø­ber ind til mid­dag.

Hvis de sto­re men­ne­ske­mæng­der i La Boque­ria vir­ker af­skræk­ken­de, er San­ta Ca­ta­ri­na et rig­tig godt al­ter­na­tivt for at op­le­ve et klas­sisk mad­mar­ked i Bar­ce­lo­na.

San­ta Ca­ta­ri­na- mar­ke­det. Fo­to: Ma­ri­ne Ga­sti­ne­au

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.