Are kæm­per

BT - - REJSER -

2.+ 6.+. 7.

Fo­to:

3.

4.

Ar­rie van De­ven­ter er man­den bag et næ­se­horns­bør­ne­hjem i Syd­afri­ka. Han fik idéen, da han hav­de væ­ret med på en pa­trul­je­flyv­ning over om­rå­dets re­ser­va­ter og få­et øje på en dræbt næ­se­horns­hun og en lil­le un­ge, som gik fortviv­let rundt om sin dø­de mor.

Hvad med un­gen? spurg­te han sig selv og fandt ud af, at der ik­ke fand­tes ste­der, hvor man pro­fes­sio­nelt kun­ne ta­ge sig af mo­der­lø­se unger.

I 2012 kom det før­ste mo­der­lø­se næ­se­horn til bør­ne­hjem­met, som lig­ger på en hem­me­lig adres­se i Lim­popo- provin­sen, hvor­til der hel­ler ik­ke er of­fent­lig ad­gang. Selv næ­se­horns­un­ger får hur­tigt små horn.

16 unger har si­den åb­nin­gen væ­ret gen­nem bør­ne­hjem­met, og i øje­blik­ket bor der ot­te i for­skel­li­ge al­dre. De små får mælk i fla­ske fem gan­ge i døg­net, men og­så lært at græs­se og spi­se hø. Det har me­d­ar­bej­de­re lært dem. Det er kun kvin­der, der ar­bej­der i bør­ne­hjem­met. De har en bed­re for­stå­el­se for un­ger­ne og ta­ger det al­vor­ligt, når de må krav­le rundt på al­le fi­re og hi­ve græs op og stop­pe det i mun­den på de små for at læ­re dem at græs­se. To gan­ge om da­gen går me­d­ar­bej­der­ne tur med un­ger­ne, for at de kan fin­de græs an­dre ste­der, le­ge og få mo­tion.

Men­ne­ske­kon­tak­ten mind­skes, når næ­se­hor­ne­ne er halvan­det år. De kom­mer i en an­den ind­heg­ning og for­be­re­des til et liv i na­tu­ren. Når de er to- tre år, er de klar til at kom­me til­ba­ge til de­res eje­res vild­t­re­ser­vat, el­ler hvor ejer­ne nu vil ha­ve dem hen. Det er den al­der, hvor mo­de­ren, hvis alt var gå­et na­tur­ligt, vil­le skub­be un­gen fra sig og gø­re sig klar til at få en ny un­ge.

Fo­to: Ju­dith Be­tak

De afri­kan­ske næ­se­horn er blandt ver­dens mest tru­e­de dy­rear­ter. Og det ale­ne på grund af tå­be­lig men­ne­ske­lig over­tro. Oka­van­ga- del­ta­et, hvor More­mi Game Re­ser­ve med Chiefs Island lig­ger, er kendt for sit mang­fol­di­ge dy­re­liv. Næ­se­hor­ne­ne, der ind­går i Chiefs Island- pro­jek­tet blev flø­jet til Oka­van­ga i et mi­li­tærtrans­port­fly. Map Ives, der er ko­or­di­na­tor i næ­se­hornspro­jek­tet, vi­ser et næ­se­horns­spor. Rhino Con­ser­va­tion. Ju­dith Be­tak og Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.