Fit­ness for havfru­er

BT - - REJSER - Pia Kai­nø Jensen rejseliv@ ber­ling­s­ke. dk BORACAY vi­sitp­hi­lip­pi­nes. org, phi­lip­pi­ne­mer­maidswim­m­in­ga­ca­de­my. com

MO­TIONS­FE­RIE

Ha­vet ly­ser azur­blåt, og so­len bra­ger ned på en hånd­fuld fi­ne, far­ve­strå­len­de havfru­er i strand­kan­ten. Vi be­fin­der os på en af ver­dens bed­ste stran­de, på øen Boracay i Fi­lip­pi­ner­ne, hvor den nye og hur­tigt om­sig­gri­ben­de træ­nings­form havfru­e­fit­ness har si­ne rød­der.

Fra at ha­ve væ­ret en sport for en snæ­ver kreds af syn­kronsvøm­me­re og an­dre vand- kunst­ne­re er det de se­ne­ste par år i Sy­døst­a­si­en ble­vet mu­ligt for al­min­de­li­ge men­ne­sker at gå til havfru­e­fit­ness.

Og fru­er­ne sve­der, og det er ik­ke kun, for­di tem­pe­ra­tu­ren er 30+, men og­så for­di de er halvvejs gen­nem halvan­den ti­me med del­fin- ag­ti­ge be­væ­gel­ser og havfrue- rul, som er en kom­bi­na­tion af fri­dyk­ning, svøm­ning og be­væ­gel­ser kendt fra syn­kronsvøm­ning.

Det træ­ner næ­sten al­le ma­ve-, lårog over­kro­p­s­mus­k­ler – re­sul­ta­tet er den fi­ne­ste tal­je, lænd, ma­ve, lår, num­se og overar­me.

» Havfru­e­fit­ness kan sam­men­lig­nes med low- im­pa­ct- vand- ae­ro­bic, selv om vi har det me­get sjove­re og fø­ler os even­tyr­li­ge og smuk­ke imens, for­di vi har ha­ler­ne på, « si­ger Nor­meth Preg­lo Parzhu­ber.

Hun er » pro­fes­sio­nel havfrue « , ki­te- bo­ard sur­fer, dyk­ker og medstif­ter af The Phi­lip­pi­ne Mer­maid Swim­m­ing Aca­de­my, som i 2012 åb­ne­de op for ver­dens før­ste havfrue fit­ness- hold på de fi­lip­pin­ske fe­ri­eø­er Boracay og Ce­bu samt i ho­ved­sta­den Ma­nila.

Aka­vet i be­gyn­del­sen

Træ­nin­gen fo­re­går på stran­den og er åben for al­le uan­set al­der, køn og kro­p­s­form.

Mens vi snak­ker, ry­ger havfru­e­ha­ler­ne plud­se­lig i vej­ret. Hol­det har lagt sig på ryg­gen i det la­ve vand, og med de ne­der­ste ma­vemus­k­ler løf­ter de num­ser og ha­ler op mod den blå him­mel. Bag­ef­ter er der arm­s­træk og ma­verul­nin­ger i det krid­hvi­de sand.

» Havfru­e­fit­ness er en dej­lig må­de at hol­de krop­pen i form på. Det er sjovt, mens man træ­ner, og bag­ef­ter har man det ba­re rig­tig godt. Og så op­le­ver vi, at del­ta­ger­ne på vo­res hold hur­tigt læ­rer hin­an­den at ken­de. I be­gyn­del­sen fø­les det aka­vet at skul­le ta­ge mo­no­fin­nen og ha­len på, og det gi­ver et godt grin og en del snak mel­lem del­ta­ger­ne al­le­re­de fra star­ten af ti­men, « si­ger Nor­meth Preg­lo Parzhu­ber.

» Vi har gen­nem­snit­ligt 5- 6 del­ta­ge­re på hvert hold med en al­der­s­spred­ning på 9- 50 år og med folk fra al­le ver­dens­de­le. Ty­pisk er det au­stra­li­e­re, ki­ne­se­re og syd­kore­a­ne­re, vi har flest af, men vi op­le­ver og­så en sti­gen­de in­ter­es­se fra Eu­ro­pa « , si­ger Nor­meth Preg­lo Parzhu­ber.

Dan­sker­ne er me­get vel­ko­me

Som en kon­se­kvens af den øge­de ef­ter­spørgsel har Nor­meth Preg­lo Parzhu­ber op­ret­tet en sko­le i Tysk- land, hvor man kan træ­ne i svøm­me­hal om vin­te­r­en og i uden­dørs svøm­me­bad om som­me­ren.

» Vi fik så man­ge hen­ven­del­ser i lø­bet af 2013, at vi næ­sten blev lø­bet over en­de. Ud­over in­ter­es­sen for at gå til havfrue- fit­ness fik vi man­ge emails fra folk, der ger­ne vil­le væ­re in­struk­tø­rer. Vi be­gynd­te at ud­dan­ne in­struk­tø­rer med hen­blik på at star­te fle­re hold ude i ver­den. Vi har ud­dan­net 40 ind­til vi­de­re. De fle­ste er fra Fi­lip­pi­ner­ne, men der er og­så en del fra Tys­kland, Rusland, Ja­pan, Frank­rig, Spa­ni­en og Schweiz. Vi har in­gen dan­ske end­nu, men jeg er sik­ker på, de nok skal kom­me, og de skal væ­re me­get vel­kom­ne, « si­ger Nor­meth Preg­lo Parzhu­ber.

Havfru­er­ne er nå­et til sid­ste del af træ­nin­gen: Yo­ga- in­spi­re­re­de ud­stræk­nings­ø­vel­ser. De star­ter i vand til nav­len og fort­sæt­ter i strand­kan­ten, hvor bøl­ger­ne læg­ger en kølende dæm­per på de sve­di­ge krop­pe. In­den ti­men slut­ter og havfru­e­ha­ler­ne kræn­ges af. Ind­til næ­ste træ­ning.

REJSEINFO

Trans­port:

Blandt an­dre Emira­tes og China Sout­hern Air­li­nes fly­ver fra Kø­ben­havn til Ma­nila fra 5.500 kr. t/ r. Her­fra pro­pel­fly til Ca­ti­clan til pri­ser fra 1.000 kr. t/ r. Fra Ca­ti­clan Luft­havn er der ti mi­nut­ters gang til hav­nen, hvor­fra man kan sej­ler den 15 mi­nut­ter lan­ge tur til Boracay. Ved an­komst til Boracay er det nemt at hy­re en scoo­ter- chauf­før, som kø­rer én til ho­tel­let og og­så bæ­rer ba­ga­gen.

Op­hold:

Der er 300 ho­tel­ler, Bed & Bre­ak­fasts, gu­est­hou­ses og van­dre­hjem at væl­ge imel­lem på Boracay. Pri­ser­ne fra 280 kr. pr. nat.

Bed­ste rej­se­tids­punkt:

Novem­ber til april. Juli til ok­to­ber er regn­tid og ty­fon­sæ­son.

In­fo:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.