EN GYSER TIL 20 M

En­ten Es­b­jerg el­ler FC Vestsjæl­land, der mø­des i dag, ryk­ker ud af Su­per­liga­en. Ta­be­ren i den du­el må vin­ke far­vel til mil­li­o­ner og indstil­le sig på mas­se- udsalg

BT - - ALKA SUPERLIGA - VIN­DE­REN KAN TA­GE ALT Jep­pe Mel­chi­or je­mi@ spor­ten. dk ssf@ spor­ten. dk

Sø­ren Sor­gen­fri Det er vind el­ler for­svind for FC Vestsjæl­land i eft er­mid­dag.

Der skal tre po­int ind på kon­to­en for Sla­gel­se- hol­det, der gæ­ster de di­rek­te nedryk­nings­kon­kur­ren­ter fra Es­b­jerg. Et dra­ma til en vær­di af 20 mil­li­o­ner ven­ter - et dra­ma der for ta­be­ren af de to klub­bers sto­le­dans vil be­ty­de stor tra­fi k i spil­ler­trup­pen henover som­me­ren.

FC Vestsjæl­land har fi­re po­int op til Es­b­jerg på den an­den si­de af nedryk­nings­stre­gen, og da run­den i ef­ter­mid­dag er sæ­so­nens næst­sid­ste, skal gæ­ster­ne bru­ge tre po­int, mens Es­b­jerg kan nø­jes med uaf­gjort for at over­le­ve.

Men vin­der FC Vestsjæl­land gy­se­ren i Es­b­jerg, ven­ter der en hæs­blæ­sen­de sid­ste run­de om en uge, hvor FCV får be­søg af bund­hol­det Sil­ke­borg, og Es­b­jerg skal mø­de formstær­ke Brønd­by ude.

Kam­pen i dag er dog ik­ke ba­re en kamp om ære og pre­sti­ge, det er og­så en kamp om de mil­li­o­ner af kro­ner i tv- pen­ge, der går tabt ved en nedryk- ning. Mel­lem 15- 20 mil­li­o­ner kro­ner får en Su­per­liga- klub i tv- pen­ge på en sæ­son.

» De øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser kan jeg ik­ke si­ge no­get spe­ci­fikt om, i og med vi er børsno­te­ret, og før vi er af­kla­ret om­kring, hvor­vidt det bli­ver det ene el­ler det an­det, kan jeg ik­ke be­gyn­de at mel­de al­le mu­li­ge tal ud. Men det er jo en kendt sag, at ale­ne de mang­len­de tv- ind­tæg­ter lig­ger på 1517 mil­li­o­ner kro­ner, « si­ger Sø­ren Poul­sen, adm. di­rek­tør i Es­b­jerg.

Es­b­jergs ung­dom­se­li­te­chef, Ni­els Erik Søn­der­gaard, for­tæl­ler dog, at der i til­fæl­de af nedryk­ning vil ske æn­drin­ger i spil­ler­trup­pen, der kan mind­ske ud­gif­ter­ne.

» Det re­gu­le­rer sig selv, for der vil væ­re spil­le­re, der i så fald skal væk fra trup­pen, men det er ik­ke nog­le dis­kus­sio­ner, vi har haft, og det er ik­ke nog­le ting, vi er be­gyndt at ha­ve fo­kus på, « si­ger han.

Plan A og Plan B

Ude­hol­det fra FCV har he­le for­å­ret væ­ret spå­et som nedryk­ker, og hol­det har der­for og­så al­le­re­de ar­bej­det med det vær­ste sce­na­rie.

» Det vil ha­ve stor be­tyd­ning for FCV. Al­le ved, at der er ri­me­lig stor for­skel på at spil­le i 1. di­vi­sion og Su­per­liga­en med hen­syn til tv- pen­ge­ne. Det er man­ge pen­ge for os, men vi har i lang tid ar­bej­det med en Plan A og en Plan B, så vi er klar, hvis vi skul­le væ­re uhel­di­ge at ryk­ke ud, « si­ger FCVs adm. di­rek­tør, Gert Han­sen, der på­pe­ger, at det ik­ke bli­ver svært at ned­ju­ste­re ved en even­tu­el nedryk­ning.

» Vi er byg­get an­der­le­des op end an­dre Su­per­liga- klub­ber i Dan­mark. Vi out­sour­cer alt, hvad vi kan, så vi re­elt kun er tre an­sat­te i ad­mi­ni­stra­tio­nen. Så vi har ri­me­lig nemt ved at ju­ste­re i og med, at vi ik­ke har lan­ge op­si­gel­ses­af­ta­ler med no­gen som helst. Så vi kan me­re el­ler min­dre re­gu­le­re fra dag til dag. «

FCVs sto­rak­tio­nær, Kurt Andersen, sat­te sid­ste som­mer sin ak­tie­ma­jo­ri­tet til salg, men til­hæn­ger­ne skal ik­ke fryg­te, at klu­be­je­ren smut­ter i til­fæl­de af nedryk­ning.

» Det er der in­gen usik­ker­hed om­kring. Bå­de Kurt Andersen og Bernd Gri­e­se fra Har­boe har be­dy­ret, at de er med i de næ­ste tre år. Gaxe ( Jacob Gre­ger­sen, FCVs sport­s­di­rek­tør, red.) og jeg har la­vet en tre- årig plan, og den føl­ger vi, uan­set om vi ryk­ker i 1. di­vi­sion el­ler bli­ver i Su­per­liga­en, si­ger Gert Han­sen.

Den skæb­nesvan­gre kamp mel­lem Es­b­jerg og FC Vestsjæl­land spil­les klok­ken 16.00.

SØ SNØDNADGA G3 131. M. MAAJJ 2 2001155

Hver­ken Es­b­jergs Ro­bin Sö­der ( tv.) el­ler FCVs Je­an- Clau­de Boz­ga ( th.) for­ven­tes at bli­ve i de­res respek­ti­ve klub­ber, hvis det bli­ver til nedryk­ning fra Su­per­liga­en. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.