’’

BT - - ALKA SUPERLIGA - HER AF­GØ­RES KAM­PEN

Det er he­le klub­ben og by­en, der kryd­ser fi ngre for, at vi får løst den her op­ga­ve over de to sid­ste kam­pe og helst i dag

Sø­ren Poul­sen, adm. di­rek­tør i Es­b­jerg

Erik Fri­berg, EfB vs. Eg­gert Jons­son, FCV

Sven­ske­ren ud­fyl­der boks til boks rol­len for Es­b­jerg, og det bli­ver en ho­ved­op­ga­ve for island­ske Jons­son at skær­me cen­ter­for­sva­ret. Mi­cha­el Jakob­sen, EfB vs. Apo­sto­los Vel­li­os, FCV Et er sik­kert - FCV vil for­sø­ge at få sat den sto­re græker i sce­ne i bok­sen, og i et for­år, hvor Es­b­jerg ik­ke har im­po­ne­ret de­fen­sivt, ven­ter der en nøg­le­op­ga­ve her. Magnus Le­kven, EfB vs. Ras­mus Fester­sen, FCV Es­b­jergs nor­ske play­ma­ker har en vig­tig rol­le frem i ba­nen, men her skal han og­så hol­de øje med FCVs top­sco­rer. Fester­sen ar­bej­der som re­gel dybt i ba­nen for­an mod­stan­der­nes stop­per- par og lu­rer på et ryk i ’ ka­na­ler­ne’. Ry­an Laur­sen, EfB vs. Mi­cha­el Lumb, FCV Hjem­me­hol­dets stor­ta­lent på ba­ck­en del­ta­ger kon­stant i det fremad­ret­te­de spil. Det skal er­far­ne Lumb luk­ke ned for og sam­ti­dig is­ce­ne­sæt­te Dal Hen­de i rum­met bag frem­skud­te Laur­sen.

SU­PER­LIGA­EN, 32. RUN­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.