HELT TÆT PÅ GU

FC Midtjyl­lands guld­træ­ner Glen Rid­ders­holm om mudderkast i me­di­er­ne

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Glen Rid­ders­holm er en en­ga­ge­ret fi gur, der ik­ke er ban­ge for at stik­ke ud. Hvad en­ten det er ved at lø­be hen over græs­set på hjem­me­ba­nen med en kæm­pe fa­ne eft er en sejr, far­ve hå­ret, sup­ple­re jak­ke­sæt­tet med fod­bold­støv­ler el­ler med en om­dis­ku­te­ret op­træ­den i et gli­tren­de guld­jak­ke­sæt. Glen Rid­ders­holm er no­get for sig selv. » Jeg har fra dag ét sagt, at jeg ger­ne vil op­træ­de au­ten­tisk og ær­ligt. Det kan da godt væ­re, der har væ­ret et par ju­bels­ce­ner, men det er der jo ik­ke no­get odi­øst i. Må­ske i Dan­mark, men i for­hold til ud­lan­det, er det ik­ke no­get. «

» Når jeg bli­ver glad, bli­ver jeg glad for hol­dets suc­ces. At vi præ­ste­rer no­get sam­men. Og der er jeg ik­ke så­dan ind­ret­tet, at jeg læg­ger bånd på mig selv. Jeg gi­ver fø­lel­ser­ne frit løb i et kort øje­blik, og el­lers for­sø­ger jeg at væ­re sag­lig og me­get be­vidst om­kring, hvad vi skal ar­bej­de med i hver­da­gen. «

» Fod­bold­job­bet be­står af me­re end et ju­bel­bil­le­de, hvor man ren­der rundt med et fl ag. Det er jo i hver­da­gen, at suc­ce­sen og gul­det ska­bes, og der ren­der jeg jo ik­ke rundt med de ting. Jeg for­sø­ger ba­re at væ­re ær­lig, og i de ju­be­lø­je­blik­ke gi­ver jeg ud­tryk for mi­ne fø­lel­ser i nu­et. El­lers for­sø­ger jeg at væ­re skarp på ana­ly­se­de­len og for­sø­ger at hol­de fø­lel­ser og fod­bold­fag­lig­he­den ad­skilt. Jeg øn­sker ik­ke at ko­pi­e­re nog­le, jeg vil væ­re mig selv. Hvis nog­le så har svært ved at hånd­te­re det, så helt ær­ligt: Det må væ­re op til dem. «

IDa­gen eft er, gul­det er i hus, op­træ­der Rid­ders­holm i Ek­stra Bla­det i guld­jak­ke­sæt med ci­gar og champag­ne. » Der er rig­tig man­ge, der har en hold­ning til FC Midtjyl­land. Jan­te­loven le­ver i bed­ste vel­gå­en­de, når snak­ken fal­der på FCM. Vi er ik­ke så selv­høj­ti­de­li­ge. Det var lidt høj ci­gar­fø­ring, og så er der ik­ke me­re i det. Jeg går sta­dig rundt i mit ke­de­li­ge tøj, og I får mig ik­ke at se i guldtøj igen. «

SØN­DAG 31. MAJ 2015

Ek­stra Bla­det, fre­dag 22. maj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.