ULDTRÆNEREN

, be­røm­mel­sen på godt og ondt, frem­ti­den og fa­mi­li­ens sto­re be­ty dning

BT - - ALKA SUPERLIGA - RUNDT OM RID­DERS­HOLM Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk Fo­to: Lars Røn­bøg

SSØØNNDDAAGG 3 311. M. MA­JA 2J0 210515 0- 0 mod FC Vestsjæl­land var nok til at gø­re FCM til me­ster, og det fi k Glen Rid­ders­holm til at brø­le sin glæ­de ud. » Det var for­løs­nin­gen. Det er en kæm­pe milepæl og no­get, al­le vi træ­ne­re, klub­ben, spil­ler­ne og re­gio­nen er me­get gla­de og stol­te over. Be­løn­nin­gen kom en­de­lig eft er man­ge års hårdt ar­bej­de. Det var jeg lyk­ke­lig for. «

» Min per­son­li­ge fø­lel­se fyld­te ik­ke ret me­get i nu­et. Den er vok­set over lang tid. Den sad jeg al­le­re­de og re­fl ek­te­re­de over på en ju­le­fe­rie i Madrid, hvor jeg hav­de en god for­nem­mel­se af, at det her nok skul­le en­de med guld. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.