Su­per­liga- top og - fl op

BT - - ALKA SUPERLIGA - Fo­to: Anders Kjær­bye

DET ER STATUSTID i Su­per­liga­en, nu, hvor det me­ste er af­gjort - og den kamp, der for al­vor be­ty­der no­get i dag, kan du læ­se me­re om til sidst.

Først vil jeg se lidt på, hvem der har gjort det godt - og hvem der har gjort det min­dre godt i den­ne sæ­son med fo­kus på målsco­rer­ne. En sæ­son, som i mi­ne øj­ne ik­ke har budt på de helt sto­re pro­fi ler. Den ene­ste, der kom­mer i nær­he­den, er vel Pio­ne Si­sto, der har sco­ret ot­te mål i 21 kam­pe – man­ge af dem af­gø­ren­de og fl ot­te. Han er spil­le­ren med X- fak­tor i den­ne sæ­son. Li­ge nu fø­res top­sco­rer­li­sten af Martin Pu­sic og Mads Hvil­som, der beg­ge har la­vet 16 mål. Det er hi­sto­risk set li­ge til den la­ve en­de, men scorer de et mål el­ler to i de sid­ste run­der, vil det ram­me nor­ma­len i de se­ne­re år. Al­li­ge­vel sid­der man med for­nem­mel­sen af, at der har væ­ret for man­ge skuff el­ser. MARTIN PU­SIC HAR gjort det godt, men det er næ­sten end­nu me­re im­po­ne­ren­de, hvad kol­le­ga­en i FC Midtjyl­land, Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen, har gjort. Han har la­vet 13 mål i 21 kam­pe, mens Pu­sic har brugt 31 kam­pe på at sco­re si­ne. Man må ba­re ik­ke un­der­ken­de den sto­re ak­tie, Mor­ten ’ Dun­can’ har i FC Midtjyl­lands yderst fortjen­te mester­skab.

Man kan hel­ler ik­ke un­der­ken­de den præ­sta­tion, Mads Hvil­som har le­ve­ret. På et hold med en ne­ga­tiv målsco­re og mar­kant min­dre bold­be­sid­del­se, for­mår han al­li­ge­vel at sco­re li­ge så man­ge mål som Pu­sic. Det er vildt im­po­ne­ren­de.

Læn­ge­re ne­de på li­sten fi nder vi Ras­mus Fester­sen i FC Vestsjæl­land, der og­så har im­po­ne­ret med 10 mål og fi re as­si­ster. På et hold med så ne­ga­tiv en målsco­re er det im­po­ne­ren­de, hvad be­tyd­ning det har. En­kelt­mand­s­præ­sta­tio­nen på et hold, der har væ­ret i vold­som­me pro­ble­mer, må man ik­ke un­der­ken­de. DER HAR OG­SÅ væ­ret mas­ser af an­gri­be­re, som har skuff et: Jo­han El­man­der, Ste­ve de Rid­der, Holmbert Fritjons­son, Ken­neth Zo­ho­re og Thomas Dal­gaard. Al­le har væ­ret kæm­pe­skuf­fel­ser med kun ét mål hver.

Er man lidt grov, skal der hel­ler ik­ke me­get til for at kal­de An­dreas Cornelius et fl op. 21 kam­pe spil­le­de han in­den sin ska­de – og det blev kun til seks mål. Med tan­ke på, at han spil­ler på et hold, der er så me­get bed­re end langt de fl este mod­stan­de­re, og hvor man­ge kva­li­tet­sind­læg, der bli­ver pro­du­ce­ret, har det væ­ret skuff en­de. Han har i høj grad væ­ret sym­bol på, hvad pro­ble­mer­ne i FC Kø­ben­havn har væ­ret - søl­le 37 mål i 31 kam­pe.

Skuff el­ser­ne er stør­re end glæ­der­ne. Der­for står vi med en lidt trist top­sco­rer­li­ste. EN­DE­LIG SKAL VI li­ge ret­te blik­ket mod den kamp, der har klart mest spæn­ding i sig: Es­b­jerg- FC Vestsjæl­land. Jeg har før po­in­te­r­et, at det ik­ke var ov­re i bun­den af Su­per­liga­en, og det, må man si­ge, hol­der stik – for hvis Brønd­by i sid­ste run­de slår Es­b­jerg, og FC Vestsjæl­land hjem­me be­sej­rer Sil­ke­borg, er den ind­byr­des kamp i dag kl. 16 alt­af­gø­ren­de.

Es­b­jerg kan kla­re sig med uaf­gjort, men man be­fi nder sig i et men­talt møn­ster, der så læn­ge har væ­ret ned­bry­den­de, at det sæt­ter nor­ma­li­te­ten ud af spil. De få gan­ge, man har vun­det i for­å­rets af­slut­ning, bli­ver afl øst af end­nu stør­re ned­t­u­re, da man tab­te hjem­me til Søn­derjy­ske, da der skul­le sæt­tes trumf på, og da man kun­ne sik­re sig en­de­gyl­digt, så der vil­le væ­re en vis af­stand til nedryk­nin­gen. Det var jo den kon­klu­sion, der skul­le væ­re skre­vet på det tids­punkt: At man var tæt på, men al­li­ge­vel langt fra ka­ta­stro­fen, og at op­rust­nin­gen til næ­ste sæ­son kun­ne gå i gang. Nu må man si­ge, at uan­set hvor­dan Es­b­jerg kla­rer det, er man alt, alt for tæt på nedryk­nin­gen, og det står og fal­der for­ment­lig med én kamp. FOR­BE­RE­DEL­SER­NE TIL DEN kamp har væ­ret skræk­ke­li­ge for Es­b­jerg med tan­ke på den må­de, man tab­te i over­ti­den til AaB, og nok har det væ­ret over­ra­sken­de for man­ge, at FC Vestsjæl­land kun­ne ind­hen­te så me­get, men for mig vil det væ­re end­nu me­re over­ra­sken­de, hvis Es­b­jerg kan mo­bi­li­se­re så me­gen ener­gi og mod­stands­dyg­tig­hed, at hol­det kan vin­de over FC Vestsjæl­land. De nøg­ne tal si­ger for­del Es­b­jerg, men men­talt og be­dømt på mo­men­tum er det for­del FC Vestsjæl­land. Det er hel­ler ik­ke nød­ven­dig­vis en for­del at ha­ve hjem­me­ba­ne i så­dan en kamp, for nok vil der væ­re et pu­bli­kum, der hol­der med dem, men det vil og­så væ­re et pu­bli­kum, der vil væ­re ek­stremt skuff et, hvis man ik­ke kla­rer det for­ven­te­de – at over­le­ve i Su­per­liga­en.

Det dan­ske mester­hold, FC Midtjyl­lands, Pio­ne Si­sto ( tv.) har væ­ret man­den med X- fak­tor i den­ne sæ­sons Su­per­liga.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.