KÆM­PE NEJ TAK!

Brønd­by- fans ven­der tom­len nedad til Hy­percu­bes for­slag til ny Su­per­liga- struk­tur. For ui­gen­nem­sku­e­li­ge, ly­der det

BT - - ALKA SUPERLIGA - PROTESTAKTION Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

SSØØNNDDAAGG 3 311. M. MA­JA 2J0 210515

Su­per­liga­en skal må­ske ha­ve ny struk­tur. Det hol­land­ske ana­ly­se­fi rma Hy­percu­be står bag an­be­fa­lin­ger om for­skel­li­ge for­mer for slut­spil og even­tu­el ud­vi­del­se af li­ga­en og har vi­de­re­gi­vet an­be­fa­lin­ger­ne til Di­vi­sions­for­e­nin­gen.

Og én ting sy­nes sik­kert: Frem­ti­dens Su­per­liga kom­mer til at be­stå af et slut­spil om bå­de mester­skab og nedryk­ning. Der er så­le­des ta­le om en mo­del med 12 hold og en mo­del med 14 hold – beg­ge med slut­spil og en­ten 32, 36 el­ler 37 kam­pe.

Men dem der skal se på, bi­der ik­ke på de kom­pli­ce­re­de com­pu­ter- ud­reg­ne­de mo­del­ler. Og iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ar­bej­des der på en sam­let pro­test fra lan­dets fan­klub­ber i Superligaens sid­ste run­de.

Ik­ke mindst på Brønd­by Sta­dion, der er kendt for at hu­se lan­dets mest med­le­ven­de fans – og det i talstærkt om­fang.

» De for­slag, som Hy­percu­be har an­be­fa­let, er ui­gen­nem­sku­e­li­ge og sne­get ind sidst i pro­ces­sen. Det vir­ker helt ho­ved­løst med ud­kast til liga­er, hvor man kan gå fra 10.- plad­sen til at ta­ge en Eu­ro­pa Cup- plads fra bron­ze­vin­der­ne. For­sla­ge­ne la­der til at væ­re la­vet for tv- sel­ska­ber og an­dre, der slet ik­ke ta­ger høj­de for en fair og gen­nem­sku­e­lig liga, « si­ger Fre­de­rik Nielsen, for­mand for den sto­re fan­grup­pe Brønd­by Sup­por­ters Trust.

Fan­grup­pe­rin­gen har bå­de ak­tier i klub­ben og en mand i be­sty­rel­sen. Her vil den ar­bej­de for, at Brønd­by IF ik­ke bak­ker op om for­sla­ge­ne, når klub­ben mø­des med de an­dre i Oden­se 2. ju­ni for at de­bat­te­re for­sla­ge­ne.

Fryg­ter skævvrid­ning

På veg­ne af de to­ne­an­gi­ven­de fan­grup­per i Brønd­by, for­kla­rer han, at der ven­ter en protestaktion på Brønd­by Sta­dion i den sid­ste kamp mod Es­b­jerg om en uge, og at Brønd­bys fans via Dan­ske Fod­bold Fan­klub­ber vil op­for­dre til pro­te­ster over he­le lan­det i næ­ste uge.

» Vi vil op­for­dre klub­ber­ne til at ta­ge Hy­percu­bes for­slag af bor­det. Hvis Su­per­liga­en skal ha­ve et slut­spil, skal struk­tu­ren kun­ne for­kla­res uden po­wer­po­int- show og fi ne gra­fi kker. Vi fryg­ter at de for­slag, som Hy­percu­be an­be­fa­ler vil skævvri­de li­ga­en. Det kan godt væ­re, at en com­pu­ter- mo­del si­ger, at det her vil ska­be den stør­ste pro­fi t i Su­per­liga­en, men un­der­vejs har man til­si­de­sat nog­le af fod­bol­dens cen­tra­le vær­di­er, « si­ger Fre­de­rik Nielsen.

Brønd­by Sup­por­ters Trust vil i prin­cip­pet og til nød ik­ke af­vi­se en slut­spils­mo­del, men vil ha­ve den skal væ­re fair og gen­nem­sku­e­lig.

TO FOR­SLAG TIL NY SU­PER­LIGA- STRUK­TUR

VE­NUS:

14 hold. Grundspil og to for­skel­li­ge slags slut­spil om mester­skab og nedryk­ning. De seks bed­ste hold eft er grund­spil­let ry­ger vi­de­re til mester­skabs­spil­let. De ot­te ne­der­ste skal spil­le nedryk­ning­spil med én di­rek­te nedryk­ker. Play­off - kam­pe om nedryk­ning mel­lem num­mer næst- og tred­jesidst i nedryk­nings­spil­let og num­mer to og tre i 1. di­vi­sion samt om en bil­let til eu­ro­pæ­isk fod­bold mel­lem num­mer tre i mester­skabs­spil­let og vin­de­ren af nedryk­nings­spil­let.

12 hold. Grundspil og to for­skel­li­ge slags slut­spil om mester­skab og nedryk­ning. De seks bed­ste hold eft er grund­spil­let ry­ger vi­de­re til mester­skabs­spil­let. De seks ne­der­ste skal spil­le nedryk­ning­spil med én di­rek­te nedryk­ker. Play­off - kam­pe om nedryk­ning mel­lem de to hold, der en­der som num­mer fi re og fem i nedryk­nings­slut­spil­let og num­mer to og tre fra 1. di­vi­sion.

MARS:

Når Brønd­by mø­der Es­b­jerg i sid­ste spil­ler­un­de om en uge, vil Brønd­bys fans vi­se de­res util­freds­hed med for­sla­ge­ne til en ny Su­per­liga- struk­tur, for­ly­der det fra Brønd­by Sup­por­ters Trust. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.