Mil­li­on- bom­be i OB

BT - - ALKA SUPERLIGA - TRANS­FER Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Et op­sigtsvæk­ken­de salg er un­der op­sej­ling i Su­per­liga­en. OBs stop­per Da­ni­el Hø­egh er på vej til den schweizi­ske stor­klub FC Ba­sel for et stør­re mil­li­onbe­løb.

I går kun­ne Sport Fyn for­tæl­le om den schweizi­ske in­ter­es­se, men iføl­ge BTs schweizi­ske pres­sekil­der er der ta­le om langt me­re end en fø­ler.

Klub­ber­ne er i di­a­log om en pris, der ser ud til at lan­de om­kring seks mil­li­o­ner kro­ner. Den 24- åri­ge for­svars­spil­ler har halvan­det år til­ba­ge af sin kon­trakt med OB, så sal­get må si­ges, at væ­re i den pæ­ne en­de af ska­la­en for en mid­ter­klub i Su­per­liga­en.

Seks­fol­dig me­ster

FC Ba­sel har vun­det de se­ne­ste seks mester­ska­ber i hjem­lan­det, spil­ler for 30.000 til­sku­e­re og nå­e­de kno­ck­out­fa­sen i den­ne sæ­sons Cham­pions Le­ague eft er at ha­ve sendt Li­ver­pool ud i mør­ket i grup­pe­spil­let og frem­står som det klub­mæs­si­ge sto­re ek­sem­pel på den vold­som­me frem­gang, lan­det op­le­ver fod­bold­mæs­sigt i dis­se år.

OB sag­de tid­li­ge­re på ugen far­vel til Martin Spel­mann, der skift er til tyr­kisk fod­bold.

Sport­s­di­rek­tør Jesper Han­sen øn­sker ik­ke at kom­men­te­re et mu­ligt salg.

Da­ni­el Hø­egh ( i grønt) har spil­let 23 ud af 31 kam­pe for OB i den­ne sæ­son og sco­ret tre

mål. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.