SEPPEOPERA ’’

Ef­ter sit gen­valg går ’ cho­ke­ret’ FI­FA- præ­si­dent Sepp Blat­ter til an­greb på det, han be­teg­ner som et kom­plot med stor­po­li­ti­ske un­der­to­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MOD­SVAR Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk Sepp Blat­ter

Men hvor­for skul­le jeg træ­de til­ba­ge? Det vil­le væ­re det sam­me som at si­ge, at jeg vid­ste, hvad der er fo­re­gå­et

Man­tra­et om al­drig at blan­de sport og po­li­tik er dømt klart of­f­si­de, når det hand­ler om det net­op over­stå­e­de præ­si­dentvalg i FI­FA.

prins Ali bin Hus­se­in fra Jor­dan, be­slut­te­de at træk­ke sig, kun­ne Sepp Blat­ter da­gen der­på gø­re bo­et op.

Og den 79- åri­ge schweizer ind­led­te i går sit pres­se­mø­de­ved at er­klæ­re sig ’ cho­ke­ret’ over de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­ders frem­færd. Men Blat­ter be­nyt­te­de sam­ti­dig og­så lej­lig­he­den til at lan­ge ud ef­ter den had­ske kampag­ne, som fle­re eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­le­de­re an­ført af UE­FA­præ­si­dent Mi­chel Plat­i­ni har ført mod den magt­ful­de og om­strid­te FI­FA- boss, der har sid­det på po­sten si­den 1998. Un­der­vejs i det us­køn­ne for­løb har Sepp Blat­ter få­et op­bak­ning fra Ruslands præskul­le gå i gang. Det lug­ter har le­ve­ret be­vis­ma­te­ri­a­le og si­dent, Vla­di­mir Pu­tin, der ik­ke godt, « si­ger Blat­ter til tv­den så­kald­te ry­gen­de pi­stol. og­så har spe­ku­le­ret i kom­sta­tio­nen RTS. Sepp Blat­ter har væ­ret plot­te­o­ri­er. Mu­lig­vis for­di Skal man tro den gen­valg­te Det an­greb, Sepp Blat­ter un­der den hidtil hår­de­ste Rusland un­der stor kri­tik fra præ­si­dent, Sepp Blat­ter, har hen­vi­ser til, har væ­ret un­der­be­skyd­ning i si­ne 17 år som vi­de kred­se i fod­bold- Eu­ro­pa ar­re­sta­tio­ner med det ame­vejs igen­nem to år, hvor FBIFIFA- præ­si­dent igen­nem de har få­et til­delt vært­s­ska­bet ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti FBI har ef­ter­for­sket kor­rup­tion se­ne­ste uger. Men Blat­ter selv for VM i 2018. som ud­fa­ren­de kraft og stær­hos en ræk­ke højt­stå­en­de vil ik­ke ta­ge no­get me­danSepp Blat­ter har dog pu­re ke be­skyld­nin­ger om kor­med­lem­mer af FI­FAs ek­se­kus­var for en kor­rup­tions­ska­naf­vist selv at vil­le på­ta­ge sig rup­tion mod syv navn­giv­ne tiv­ko­mité. da­le, der in­vol­ve­rer op imod en del af an­sva­ret for tin­ge­nes med­lem­mer af FI­FAs ek­se­kuTil for­skel fra de me­di­er, tre­kvart mil­li­ard kro­ner su­til­stand. tiv­ko­mité mest af alt væ­ret et Det er især ti­m­in­gen af de op­der igen­nem det me­ste af et get ud af den øver­ste del af » Du kan ik­ke ba­re hol­de kom­plot med det for­mål at sigtsvæk­ken­de ar­re­sta­tio­ner, år­ti har for­søgt at af­dæk­ke de fod­bol­dens øko­no­mi­ske føø­je med alt og al­le. Men fra i sen­de en grim ef­terta­ck­ling der gik for­ud for FI­FA- kon­me­re lys­sky for­hold i FI­FA, dekæ­de over tre år­ti­er og med mor­gen er jeg pa­rat til at bli­ve mod top­pen af fod­bol­dens gres­sen, Sepp Blat­ter fin­der så har FBI haft sær­de­les godt fat. brug af skat­te­und­dra­gel­se, holdt an­svar­lig, « hæv­der han ver­dens­for­bund. for­ka­ste­li­ge. selv.Det er ik­ke mindst bru­gen af skuf­fe­sel­ska­ber og hvid­vask.

Ef­ter det over­stå­e­de kampU » In­gen skal for­tæl­le mig, en muld­varp og med­del­er i » Selv­føl­ge­lig er jeg cho­keEFA, an­ført af den fr­an­valg om FI­FA- præ­si­dent­po­at det var en til­fæl­dig­hed, da skik­kel­se af Chuck Bla­zer, et ret. Men hvor­for skul­le jeg ske præ­si­dent Mi­chel Pla­sten, der fre­dag af­ten slut­te­de der kom et ame­ri­kansk an­for­hen­væ­ren­de med­lem af træ­de til­ba­ge? Det vil­le væ­re ti­ni, har væ­ret blandt de mest brat, da mod­kan­di­da­ten, greb, to da­ge før kon­gres­sen FI­FA- top­pen, som an­gi­ve­ligt det sam­me som at si­ge, at jeg åben­mun­de­de kri­ti­ke­re af

Kri­ti­se­rer ti­m­ing

vid­ste, hvad der er fo­re­gå­et. Jeg har de se­ne­ste tre- fi­re år kæm­pet imod al kor­rup­tion, « an­fø­rer Sepp Blat­ter.

Op­bak­ning fra Pu­tin

Sepp Blat­ters em­beds­fø­rel­se. I hvert fald da det stod klart, at rå­d­den­ska­ben øjen­syn­ligt har gen­nem­sy­ret sto­re de­le af FI­FA- top­pen.

Eng­land har som føl­ge af skan­da­le- tur­bu­len­sen i FIFAtop­pen tru­et med at vil­le boy­kot­te VM i fod­bold, hvis der var ta­le om om en fæl­les be­slut­ning fra de 13 eu­ro­pæ­i­ske lan­de, der en­der med at del­ta­ge i Qa­tar i 2022. Og i går valg­te den tid­li­ge­re Man­che­ster Uni­ted- di­rek­tør David Gill at træk­ke sig fra po­sten som vi­ce­præ­si­dent og med­lem af ek­se­ku­tiv- ko­mitéen.

Fo­re­lø­big ty­der in­tet dog på, at de eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­lan­de er pa­rat til en boy­kot af de plan­lag­te slut­run­der i Rusland og Qa­tar, hvor Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal tid­li­ge­re på ugen slog fast, at hver af de 64 kam­pe vil­le ha­ve en døds­ra­te på 62 gæ­ste­ar­bej­de­re, om­kom­met un­der sla­ve­lig­nen­de for­hold.

Sepp Blat­ter be­nyt­te­de da­gen ef­ter at væ­re ble­vet gen­valgt for end­nu en fi­re­årig pe­ri­o­de som FI­FA- præ­si­dent lej­lig­he­den til at lan­ge ud ef­ter si­ne kri­ti­ke­re. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.