’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Pa­tri­ck Nielsen

Ru­dy er ik­ke min ven, og han er ik­ke en per­son, jeg ta­ler med

Men og­så pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land og Ru­dy Mar­kus­sens træ­ner, Ken­neth Svens­son, har tændt ild un­der op­gø­ret, som he­le bok­seDan­mark nu går og ven­ter på. Det er med an­dre ord to flø­je i det dan­ske bok­se­mil­jø, der li­ge nu bra­ger sam­men for fuld drøn.

Som en respek­te­ret bok­sestem­me si­ger til BT:

» Så står hy­pen om ’ dan­sker­bra­get’ ik­ke mål med det sport­s­li­ge ni­veau hos bok­ser­ne. Men alt udenom har nå­et nye høj­der i dansk boks­ning. «

’ Who the fuck is Ru­dy?’

Det er 10. fe­bru­ar i år. Pa­tri­ck Nielsen ryk­ker op i su­per­mel­lemvægt, og det bli­ver be­mær­ket af Ru­dy Mar­kus­sen og hans træ­ner. De to har et styk­ke tid grublet over hvor­dan og om, Mar­kus­sen skul­le for­sø­ge at gi­ve kar­ri­e­ren et sid­ste for­søg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.