Den on­de strid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Erik Ref­ner

Fort­sat fra mid­ten

» Hans må­de at ta­ck­le me­di­er­ne på er ik­ke sær­lig gen­nemtænkt, og hvis han bli­ver ved med at ha­ve et pro­blem med mig og bli­ver ved med at ren­de rundt på den må­de, går det hen og bli­ver per­son­ligt. Han kan selv af­gø­re, om det skal væ­re per­son­ligt. I så fald bli­ver det min før­ste per­son­li­ge bok­se­kamp, og så bli­ver det og­så en an­den Ru­dy, han kom­mer til at se, « ad­va­rer Ru­dy Mar­kus­sen.

Selv­om uven­ska­bet er eska­le­ret mel­lem de to, har de al­drig før i ti­den hilst på hin­an­den ved bok­sestæv­ner. Og i mil­jø­et for­tæl­ler fle­re sam­me hi­sto­rie om, hvad der kan lig­ge bag.

Ru­dy Mar­kus­sen til­hø­rer ge­ne­ra­tio­nen af bok­se­re i Dan­mark, som top­pe­de un­der pro­mo­tor Mo­gens Pal­le. De fle­ste er stop­pet, men fle­re af dem me­ner, at den un­ge og fremad­stormen­de Pa­tri­ck Nielsen kæf­ter lidt for me­get op i pres­sen i for­hold til, hvad han har præ­ste­ret.

På fløj­en om­kring Pa­tri­ck Nielsen ser man an­der­le­des på, hvor­dan lan­det lig­ger i dansk pro­fes­sio­nel boks­ning. De gam­le, som Ru­dy Mar­kus­sen til­hø­rer i de­res op­tik, har haft de­res tid, og nu er det de nye nav­ne, som skal frem og ha­ve chan­cen.

Mystik om ma­na­ger­af­ta­le

Si­mon Lundt er selv tid­li­ge­re bok­ser og har skabt sig en for­ret­ning som ma­na­ger for dan­ske bok­se­re. For­ret­nin­gen blev grund­lagt som ma­na­ger for Mikkel Kes­sler, men de to skil­tes som uven­ner for nog­le år si­den.

I dag er Si­mon Lundt ma­na­ger for Pa­tri­ck Nielsen og Mi­cki Nielsen. Men han var så sent som i fe­bru­ar 2012 og­så ma­na­ger for Ru­dy Mar­kus­sen.

Den ma­na­ger­af­ta­le er endt i en strid om pen­ge og en splid mel­lem de to gam­le ven­ner fra ung­domsår­e­ne i bok­se­klub­ben CIK.

Ru­dy Mar­kus­sen me­ner, at af­ta­len med Si­mon Lundt op­hør­te i 2012 ef­ter hans ne­der­lag til Bri­an Ma­gee, mens Si­mon Lundt hol­der på, at Ru­dy Mar­kus­sen sta­dig til­hø­rer ham.

» Af­ta­len er ik­ke af­slut­tet skrift­ligt, men Si­mon hen­vend­te sig ik­ke til mig i for­hold til en næ­ste kamp ef­ter Ma­gee. Da jeg så skul­le bok­se mod Da­ni­el Re­gi ( i 2012, red.), var Si­mon ik­ke in­de over. Men han vil­le plud­se­lig ha­ve en del af pen­ge­ne. Og det, syn­tes jeg, var ik­ke fair. Han har ik­ke la­vet no­get el­ler vist in­ter­es­se, « si­ger Ru­dy Mar­kus­sen.

» Rent per­son­ligt har jeg ik­ke no­get imod Si­mon. Men jeg me­ner ik­ke, han gjor­de sit ar­bej­de godt nok den­gang. Slet ik­ke op til Ma­gee- kam­pen. Der stank træ­nings­lej­ren ad hel­ve­de til, og der var ik­ke styr på en skid. Han bur­de ha­ve få­et en fy­re­sed­del ef­ter den kamp, « fort­sæt­ter Ru­dy Mar­kus­sen.

En stor over­ra­skel­se

Si­mon Lundt fast­hol­der i dag, at han sta­dig har en gæl­den­de ma­na­ger- af­ta­le med bok­se­ren. Han me­ner og­så, at han har pen­ge til go­de for sit ar­bej­de for Ru­dy Mar­kus­sen, hvor han som ma­na­ger iføl­ge BTs op­lys­nin­ger fik om­kring 20 pct. af bok­se­rens hy­re for kam­pe­ne.

Der­for kom det iføl­ge Si­mon Lundt som en stor over­ra­skel­se for ham, da Ru­dy Mar­kus­sen plud­se­lig ud­for­dre­de Pa­tri­ck Nielsen i me­di­er­ne.

» Jeg hav­de jo ik­ke over­ve­jet, at jeg li­ge plud­se­lig skul­le hø­re fra et an­det sted, at Ru­dy var klar og vil­le bok­se. Jeg hav­de for­ven­tet, at vi hav­de en af­ta­le sam­men. Jeg hav­de hå­bet, at Ru­dy vil­le ha­ve vendt det med mig, og så kun­ne vi ha­ve fort­sat, hvor vi slap, « si­ger Si­mon Lundt.

Han og Pa­tri­ck Nielsen har gen­nem åre­ne ud­vik­let et me­get tæt for­hold, og nog­le me­ner, at ma­na­ge­rens kon­flikt med Ru­dy Mar­kus­sen kan ha­ve ind­fly­del­se på Pa­tri­ck Ni­el­sens foragt for sin bok­se­kol­le­ga. Det af­vi­ser Si­mon Lundt dog.

» Nej, over­ho­ve­det ik­ke. Jeg tror ba­re, at vi al­le sam­men blev fan­get lidt på det for­ker­te ben til pres­se­mø­det. Og så blev vi lidt træt­te af ham, « si­ger han og til­fø­jer:

» Men lad mig si­ge det så­dan: Der lig­ger nog­le ting bag, som har ge­ne­ret mig lidt i for­hold til Ru­dy, og der­for var jeg lidt træt af ham på et tids­punkt. Men det er fint. Kan vi la­ve den kamp, så lad os gø­re det. «

For­tro­li­ge mail og dra­ma­tisk pres­se­mø­de

Ty­ske Nis­se Sau­er­land var kort før på­ske ved at ko­ge over af ra­se­ri. BT brag­te ud­drag af en e- mail- kor­re­spon­dan­ce mel­lem ham og Ru­dy Mar­kus­sens træ­ner, Ken­neth Svens­son. Her frem­gik det, hvad Nis­se Sau­er­land til­bød Ru­dy Mar­kus­sen for at bok­se, og hvad Ru­dy Mar­kus­sen for­lang­te. Par­ter­ne var langt fra hin­an­den. Sau­er­land til­bød Mar­kus­sen 375.000 kr., mens Ken­neth Svens­son på veg­ne af sin bok­ser kræ­ve­de 750.000 kr.

Nis­se Sau­er­land

hav­de kaldt Ru­dy Mar­kus­sen grå­dig, og det vil­le Ken­neth Svens­son ik­ke fin­de sig i, og der­for do­ku­men­te­re­de han over for BT hvil­ke be­løb, par­ter­ne stod på. Pa­tri­ck Nielsen læ­ste åben­bart BT, da ar­tik­len ud­kom og gjor­de stort grin med Ru­dy Mar­kus­sens krav på Fa­ce­book. Hvor­ef­ter Ru­dy Mar­kus­sen gjor­de grin med Pa­tri­ck Ni­el­sens om­reg­ning af be­lø­bet fra eu­ro til kro­ner.

Nis­se Sau­er­land var sta­dig sur over ar­tik­len i BT, da han sam­men med Pa­tri­ck Nielsen 29. april stil­le­de op til det be­røm­te pres­se­mø­de på Crow­ne Pla­za, hvor Ru­dy Mar­kus­sen mød­te op og igang­s­at­te en hed dis­kus­sion om, hvem af de to bok­se­re, der var den stør­ste kyl­ling. Men som be­gi­ven­he­der­ne ud­vik­le­de sig, blot­te­de ty­ske­ren tæn­der­ne i et stort hvidt smil. Dol­lar­sed­ler­ne rul­le­de i øj­ne­ne på ham. Kam­pen mel­lem Pa­tri­ck Nielsen og Ru­dy Mar­kus­sen blev med ét slag det dob­bel­te værd, så der­for til­gav Nis­se Sau­er­land ud­le­ve­rin­gen af de for­tro­li­ge e- mail. Og nu ar­bej­der han på høj­tryk for at få dan­sker­bra­get til at bli­ve vir­ke­lig­hed i ef­ter­å­ret.

Pa­tri­ck Nielsen skæld­te ud og slog i bor­det, da Ru­dy Mar­kus­sen uan­meldt duk­ke­de op på pres­se­mø­det 29. april. Til ven­stre Nis­se Sau­er­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.