Ki­el snub­le­de

Bar­ce­lo­nas Jesper Nød­des­bo bli­ver ene­ste dan­ske islæt i Cham­pions Le­ague- fi­na­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FI­NAL4 Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk jeab@ spor­ten. dk Fo­to: EPA Se fi­na­len på DR2 i dag kl. 17.45

SØN­DAG 31. MAJ 2015

Jep­pe Dong Abra­ham­sen Der ple­jer at væ­re ga­ran­ti for en dansk vin­der af hånd­bol­dens Cham­pions Le­ague.

Men så­dan bli­ver det ik­ke i år. Ef­ter to fi­na­ler i træk med dan­ske­re på beg­ge fi­na­le­hold lyk­ke­des det kun for Jesper Nød­des­bo og Bar­ce­lo­na at sik­re sig ad­gang til fi­na­len, da se­mi­fi­na­ler­ne ved Fi­nal4stæv­net i Køln blev af­vik­let i går

eri­mod snub­le­de Ki­el med dan­sker­ne René Toft Han­sen, Ras­mus Lau­ge og Kim Son­ne på hold­kor­tet til Veszprem. Det un­gar­ske stor­hold vandt 30- 27. Ki­e­ler­ne tab­te sid­ste år fi­na­len til ri­va­ler­ne fra Flens­burg- Han­dewitt.

De to hold fulg­tes godt ad. Ved pau­sen var stil­lin­gen 1313, men i lø­bet af an­den halv­leg løb un­ga­rer­ne med de to tid­li­ge­re Ki­el- spil­le­re Chri­sti­an Zeitz og Mo­mir Ilic fra det ty­ske mester­hold. På et tids­punkt var Veszprem så­le­des for­an med 27- 21, og ty­sker­ne nå­e­de al­drig at ska­be spæn­ding igen.

Fi­re mål af Nød­des­bo

Jesper Nød­des­bo og Bar­ce­lo­na blev fi­na­le­klar ef­ter en sejr på 33- 28 over pol­ske Vi­ve Ki­el­ce. Dan­ske­ren bi­drog med fi­re mål til sej­ren over po­lak­ker­ne.

Vi­ve Ki­el­ce fulg­te godt med det span­ske stor­hold, men var he­le ti­den i den jag- ten­de rol­le. Bar­ce­lo­na var tæt på at slå et hul på fem mål tid­ligt i kam­pen, men Vi­ve Ki­el­ce hang på og gik til pau­se ne­de med kun to mål og stil­lin­gen 16- 14. Ef­ter si­de­skif­tet slap kræf­ter­ne så op for de un­der­tip­pe­de polakker.

Igen sat­te Bar­ce­lo­na tem­po og tog fø­ring og den­ne gang de­fi­ni­tivt. Et me­re ef­fek­tivt spansk hold sluk­ke­de tak­ket væ­re ver­dens­stjer­ner­ne Ki­ril La­za­rov og Ni­ko­la Ka­ra­batic de spink­le pol­ske håb i hal­len i Køln.

Ki­els Re­ne Toft Han­sen kom i men­ne­ske­hæn­der mod skar­pe Veszprem ved Fi­nal4.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.