En dans med ul­ve

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Reu­ters

MIL­DE MA­DON­NA. SIK­KE en Giro d’Ita­lia, der i dag bli­ver sat punk­tum for, når fel­tet ram­mer Mila­no, og Al­ber­to Con­ta­dor kan kal­de sig vin­der. Helt som for­ven­tet for 22 da­ge si­den, da den ita­li­en­ske øjen­fryd af et eta­pe­løb gik i gang.

Vi har få­et dra­ma og kon­tro­vers for al­le skil­lin­ger­ne un­der­vejs. Styrt, en kon­tro­ver­si­el tids­straf til for­hånds­fa­vo­rit Ri­chie Po­r­te og et Asta­na- kol­lek­tiv, der har væ­ret væb­net til tæn­der­ne i et for­søg på at få Al­ber­to Con­ta­dor sat til vægs. Og som er gå­et til græn­sen for at få bragt den 32- åri­ge spa­ni­er og et halvskidt kø­ren­de Tin­koff - Saxo­mand­skab i uba­lan­ce.

Det har væ­ret en dans med ul­ve for Al­ber­to Con­ta­dor, der har for­sva­ret sig med en blan­ding af kløgt og ky­nis­me for at hol­de kon­kur­ren­ter­ne stan­gen. Det er ken­de­teg­nen­de for for­lø­bet af den vi­dun­der­ligt gak­ke­de Giro, at reg­ne­styk­ket tors­dag så fæ­no­me­nalt ud med et for­spring på seks mi­nut­ter til nær­me­ste mand i klas­se­men­tet for Tin­koff - Saxo­kap­ta­j­nen, men at det skrum­pe­de fa­re­tru­en­de til to mi­nut­ter og en sjat

er er in­gen tvivl om, at Al­ber­to Con­ta­dor har få­et lov at ar­bej­de sten­hårdt for sin ly­se­rø­de fø­rer­klud, oft e iso­le­ret el­ler i nu­me­risk un­der­tal. Han har måt­tet vi­se samt­li­ge si­der af sin ka­rak­ter fra det kri­ge­ri­ske til det kal­ku­le­ren­de, selv om det by­der hans im­pulsi­ve na­tur imod. Og han har skul­let dis­po­ne­re lø­bet med det sig­te, at der og­så ven­ter et Tour de Fran­ce for­u­de. DET SID­STE ER en vig­tig fak­tor i lig­nin­gen. Som den før­ste si­den Marco Pan­ta­ni i 1998 går Con­ta­dor eft er den umu­li­ge drøm, det er at vin­de sæ­so­nens to sto­re eta­pe­løb. Og det tur­de væ­re sik­kert, at Con­ta­dor ik­ke kan væ­re me­di­cinsk præ­pa­re­ret på ni­veau med den af­dø­de le­gen­de i 1990er­nes re­sul­tat­for­van­ske­de or­gie i do- ping og Fran­kenste­in- for­vand­le­de æs­ler.

Eft er 17. eta­pe i Giro d’Ita­lia var Con­ta­dor al­le­re­de be­gyndt at skue fremad mod nye ud­for­drin­ger. Og han in­drøm­me­de over for den en­gel­ske jour­na­list Matt Ren­dell, at han var ble­vet sat un­der et hår­de­re fy­sisk tryk end for­ven­tet.

» Al­le eta­per, selv for­mode­de trans­port- eta­per som den i dag ( ons­dag, red.) har væ­ret me­re kræ­ven­de, end jeg bry­der mig om. Eta­pe­sej­re har væ­ret se­kun­dæ­re, mest for­di jeg har et an­det løb om fem uger, der er li­ge så hårdt el­ler hår­de­re end det her, og al­le ud­lad­nin­ger har en pris, « in­drøm­mer Con­ta­dor.

Ty­de­li­ge­re kan det egent­lig ik­ke si­ges. Og det er og­så en del af for­kla­rin­gen på, at Con­ta­dor ik­ke har gra­vet ul­ti­ma­tivt dybt og kørt med sam­me si­tren­de ær­ger­rig­hed eft er at sik­re sig en eta­pe­sejr. EN AN­DEN OG me­re ind­ly­sen­de ud­læg­ning af for­lø­bet er, at Asta­na- kla­nen er kom­met med bål og brand og bal­la­de over al­le fron­ter. Ik­ke ba­re for at få Fa­bio Aru og Mi­kel Lan­da på po­di­et og el­lers snup­pe de i alt fem eta­pe­sej­re, det er ble­vet til. Nej, og­så Asta­na har

en gran­di­øs plan om et ti­tel­for­svar af Vin­cen­zo Ni­ba­lis sejr i årets Tour de Fran­ce. Der­for har hol­dets

Giro- trup og­så kørt, som om Con­ta­dor skul­le stæk­kes og in­ti­mi­de­res i en grad, så han står med

Al­ber­to Con­ta­dor har ar­bej­det sten­hårdt for at vin­de Giro­en. Nu gæl­der det Tour de Fran­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.