Kri­seknu­ser Con­ta­dor

Mod­stod mas­si­ve an­greb på Giro­ens af­slut­ten­de bjer­ge­ta­pe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­LØS­NING Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

SØN­DAG 31. MAJ 2015

Al­ber­to Con­ta­dor kan i dag sæt­te sig på cyk­len og kø­re mod Mila­no som vin­der af Giro d’Ita­lia år­gang 2015. Men det, der på pa­pi­ret lig­ne­de en yderst kom­forta­bel sam­let sejr al­le­re­de in­den star­ten på sid­ste akt i bjer­ge­ne, ud­vik­le­de sig til en dag i mas­siv mod­vind og kri­se på eta­pens monster­ridt, hvor Al­ber­to Con­ta­dor blev pres­set til det yder­ste af si­ne nær­me­ste kon­kur­ren­ter.

Al­le­re­de med knap 30 km til mål stod det klart, at Tin­koff- Saxos 32- åri­ge kap­ta­jn ik­ke var i stand til at sva­re på an­greb og ac­ce­le­ra­tio­ner fra den blåklæd­te Asta­na- klan. Og re­sten af vej­en mod Se­stri­e­re var der dømt ren kri­sesty­ring for Con­ta­dor, som var helt uden team- kol­le­ger og måt­te kæm­pe ale­ne for at be­græn­se et tru­en­de tidstab.

Det lyk­ke­des for Con­ta­dor at red­de sin ly­se­rø­de fø­rer­trø­je, men det kom til at hol­de hår­de­re, end no­gen for­ment­lig hav­de for­ud­set in­den star­ten på det ita­li­en­ske eta­pe­løbs næst­sid­ste dag.

» I dag var ik­ke no­gen god dag for mig. Det var sik­kert de ak­ku­mu­le­re­de an­stre­gel­ser, men jeg hav­de en buf­fer i mit for­spring, og selv om der var langt til mål, be­slut­te­de jeg ba­re at kø­re i mit eget tem­po, « sag­de Con­ta­dor ef­ter at væ­re rul­let over stre­gen i Se­stri­e­re.

Con­ta­dor kryd­se­de stre­gen med et mi­nus på 2,25 til eta­pe­vin­der Fa­bio Aru, der vandt for an­den dag i træk og der­med sik­re­de sig Asta­na­hol­dets fem­te eta­pe­sejr i årets Giro d’Ita­lia.

Con­ta­dor, der­i­mod, er uden en eta­pe­sejr, og selv om den span­ske eta­pe­løbs­kon­ges for­spring er smul­dret fra me­re end seks mi­nut­ter over to ra­sen­de hår­de da­ge på 19. og 20. eta­pe, har der al­drig væ­ret op­træk til pa­nik.

» Der var al­drig ta­le om, at jeg var i fa­re for at mi­ste trøj­en. Nu er Giro­en af­gjort, og jeg tæn­ker al­le­re­de på mit næ­ste sto­re mål, « er­klæ­re­de Con­ta­dor med hen­vis­ning til Tour de Fran­ce.

Al­ber­to Con­ta­dor knyt­ter høj­re hånd, mens han rul­ler over mål­stre­gen på næst­sid­ste eta­pe. Den sam­le­de sejr er

i hus. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.