1,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ny­kø­bing FC har væ­ret for­ry­gen­de i for­å­ret, hvor man har hen­tet 22 po­int i 10 kam­pe. Op­ti­mis­men bob­ler på Fal­ster eft er det kom frem, at der skal in­ve­ste­res mil­li­o­ner i klub­ben fra den kom­men­de sæ­son, og hjem­me har man set me­get stær­ke ud ge­ne­relt set i sæ­so­nen. Mod­sat har Søl­le­rød/ Ved­bæk haft et elen­digt for­år. Mas­siv af­gang i vin­ter­pau­sen be­tød, at man kig­ge­de di­rek­te ned i DS, og eft er et for­år uden sej­re er det kun et spørgs­mål om tid, før nedryk­nin­gen bli­ver de­fi ni­tiv. Det lig­ner med an­dre ord en me­get klar sejr til hjem­me­hol­det.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.