ÅLEN I RET­TEN

Zen­tro­pa- di­rek­tør Pe­ter Aal­bæk tør­ner i dag sam­men med BT i ret­ten i sa­gen om fi lm­sel­ska­bets bi­lags­rod

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk Ar­kiv­fo­to: Kasper Pals­nov

FILM­STØT­TE

Fil­men ’ An­ti­christ’ og et bi­lag mær­ket ’ Can­nes’ er strids­punk­tet, når Zen­tro­pa og BT i dag mø­des i ret­ten. Zen­tro­pa har ind­ledt sa­gen eft er BT’s af­dæk­ning af sel­ska­bets tvivls­om­me brug af støt­te­kro­ner.

I en ar­ti­kel­ræk­ke af­dæk­ke­de BT til­ba­ge i 2013, hvor­dan dansk fi lms mest suc­ces­ful­de pro­duk­tions­sel­skab Zen­tro­pa og sel­ska­bets di­rek­tør Pe­ter Aal­bæk hav­de rod i regn­ska­ber­ne i en grad, så det før­te til kri­tik fra Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, som år­ligt ud­de­ler mil­li­o­ner af støt­te­kro­ner til bl. a. Zen­tro­pa.

Men bi­lags­sa­gen før­te og­så til, at BT blev stæv­net for injuri­er af Pe­ter Aal­bæk, som me­ner, avi­sen hav­de be­skyldt ham for at ta­ge 200.000 kro­ner af kas­sen.

» Jeg glæ­der mig til at mø­de Rip, Rap, Rup, Si­mon Andersen, Mor­ten Mær­sk og je­res che­fre­dak­tør. Spøg til si­de. Selv­føl­ge­lig me­ner jeg, at der er no­get i det, el­lers hav­de jeg ik­ke an­lagt en sag, der ko­ster en kvart mil­li­on kro­ner. BT på­står, at jeg har stuk­ket pen­ge­ne i egen lom­me, det er en grov på­stand om svin­del, så den vil jeg ger­ne se do­ku­men­ta­tion for i ret­ten, « si­ger Pe­ter Aal­bæk til BT.

Rets­sa­gen får Aal­bæk i dag, når by­ret­ten i Kø­ben­havn be­hand­ler stæv­nings­sa­gen.

Skaa­ning: Vi har en god sag

I ar­tik­ler­ne til­ba­ge i 2013 be­skrev BT, hvor­dan et ud­gift sbi­lag mær­ket ’ Can­nes’ på 200.000 kro­ner eft er or­dre fra Pe­ter Aal­bæk Jensen var ble­vet lagt ind i regn­ska­ber­ne til stor­fi lmen ’ An­ti­christ’ af Lars von Tri­er, der hav­de et bud­get på 61,5 mio. kr. Pen­ge, som ef­ter­føl­gen­de blev over­ført til et an­det sel­skab.

Bi­la­get blev nævnt i et in­ter­nt Zen­tro­pa- no­tat, som BT var kom­met i be­sid­del­se af, og her­af frem­gik det, at Pe­ter Aal­bæk Jensen var kom­met ‘ ud af det blå’ med bi­la­get og hæv­de­de, at det ved­rør­te ud- gift er for Zen­tro­pas del­ta­gel­se i den pre­sti­ge­fyld­te fi lm­festi­val i Can­nes.

Iføl­ge no­ta­tet var der imid­ler­tid i for­vej­en – via fi lmens ud­vik­lings­bud­get – be­talt mid­da­ge og rej­ser til Can­nes i 2007, hvor Zen­tro­pa for­søg­te at skaff e pen­ge til fi lmen og sæl­ge den.

Det Dan­ske Fil­min­sti­tut ( DFI) un­der­søg­te sa­gen og kon­klu­de­re­de, at det for det før­ste var kri­tisa­belt, at be­lø­bet var skøn­net på et så løst grund­lag. For det an­det kri­ti­se­re­de DFI, at Can­nes- festi­va­len, som bi­la­get knyt­te­de sig til, lå for­ud for fi nan­si­e­rin­gen af ’ An­ti­christ’.

Men Zen­tro­pas ugen­nem­sku­e­li­ge sel­skabs­kon­struk­tion gjor­de, at DFI og re­vi- sions­fi rma­et De­loit­te, som un­der­søg­te bi­lags­sa­gen, til gen­gæld ik­ke kun­ne vur­de­re, hvor­vidt det egent­lig var uri­me­ligt at skri­ve de 200.000 kr. i ’ An­ti­christ’- regn­ska­bet.

BT’s an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør si­ger for­ud for rets­sa­gen, at der ik­ke er no­get at kom­me eft er, og at man ik­ke som på­stå­et har gjort sig skyl­dig i injuri­e­pa­ra­graff en § 267.

» Pe­ter Aal­bæk har tre gan­ge for­søgt at få med­hold i Pres­se­næv­net, men tabt hver gang. Han har få­et hård kri­tik af DFI for sin hånd­te­ring af off ent­li­ge støt­te­mid­ler, og nu for­sø­ger han så at få med­hold i by­ret­ten. Vi har en god sag og ser frem til mø­det med dom­me­ren, « si­ger Olav Skaa­ning Andersen.

Zen­tro­pa- di­rek­tø­ren Pe­ter Aal­bæk har lagt sag an mod BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.