Ja, vi skal un­ge va­ne­for­bry­de­re til livs

BT - - DEBAT - KAR­STEN LAURITZEN

Retsord­fø­rer, Ven­stre UNG­DOM­SKRI­MI­NA­LI­TE­TEN ER FAL­DEN­DE,

og det er glæ­de­ligt. Men der er en hård ker­ne af un­ge, som bli­ver fast­holdt i ung­dom­skri­mi­na­li­tet og ud­vik­ler sig til un­ge va­ne­for­bry­de­re. For at hånd­te­re den hår­de ker­ne fo­re­slår vi i den bor­ger­li­ge blok, at sæn­ke den kri­mi­nel­le la­val­der til 12 år og la­ve en ung­doms­dom­stol, der hånd­te­rer kri­mi­na­li­tet be­gå­et af 12- 17- åri­ge. Un­ge i den al­ders­grup­pe er ik­ke voks­ne. Men de­res kri­mi­nel­le hand­lin­ger har sta­dig kon­se­kven­ser for dem selv og for of­re­ne. De skal op­le­ve, at en kri­mi­nel hand­ling har bå­de so­ci­a­le så­vel som straff eret­li­ge kon­se­kven­ser. Sank­tio­ner­ne kan væ­re alt fra sam­fund­stje­ne­ste til en bø­de. Alt an­det end fængsel. For der er in­gen un­ge un­der 18 år, der skal i fængsel.

at vi vil se man­ge 12el­ler 13- åri­ge bli­ve dømt. Men sid­ste år var der næ­sten 2.000 14- åri­ge, som var mistænkt af po­li­ti­et, men ik­ke fi k no­gen straf, for­di de var un­der den kri­mi­nel­le la­val­der. Der­u­d­over ser vi, at der bli­ver spe­ku­le­ret i den kri-

JEG TROR IK­KE,

mi­nel­le la­val­der. Vi har blandt an­det set en sag, hvor en 13- årig skød mod en bu­tik. Det var nog­le æl­dre ban­de­med­lem­mer, der hav­de få­et ham til det, for­di han var un­der 15 år.

vi, at 15- 16- åri­ge bli­ver be­hand­let som voks­ne i rets­sy­ste­met. De bli­ver stil­let for den sam­me dom­mer som en 18- årig. Vi skal i ste­det ha­ve en ung­doms­dom­stol og en kri­mi­nal­forsorg for un­ge mel­lem 12 og 17 år. De skal ik­ke be­hand­les som voks­ne, men de skal op­le­ve, at kri­mi­na­li­tet har kon­se­kven­ser.

I DAG OP­LE­VER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.