Nej, ung­dom­skri­mi­na­li­te­ten er hal­ve­ret

BT - - DEBAT - TRI­NE BRAM­SEN

Retsord­fø­rer, Soc. dem.

pro­ble­mer­ne at sæn­ke den kri­mi­nel­le la­val­der. Selv­føl­ge­lig skal der væ­re kon­se­kvens, når helt un­ge be­går kri­mi­na­li­tet. Men at la­ve et dom­stols­sy­stem og et straff esy­stem for børn helt ned til 12 år er en ut­ro­lig dår­lig idé. Der er in­tet, der pe­ger på, at det får fl ere un­ge ud af kri­mi­na­li­tet. I ste­det skal vi sæt­te ind med fore­byg­gel­se, så vi tid­ligt får fat på de un­ge, der er på vej ind på en kri­mi­nel lø­be­ba­ne. Når man ser, at en ung knægt op­fø­rer sig uhel­digt

DET LØ­SER IK­KE

tid­ligt i fol­ke­sko­len, skal der ta­ges kon­takt til de re­le­van­te myn­dig­he­der, så man og­så får for­æl­dre­ne på ba­nen. Sam­ar­bej­det mel­lem myn­dig­he­der og fa­mi­li­en er af­gø­ren­de. Des­u­den skal vi ha­ve nye mu­lig­he­der for sank­tio­ner over for de un­ge, der be­går kri­mi­na­li­tet. Ek­sem­pel­vis at de kan va­ske graf­fi ti ned fra mu­re el­ler va­ske brand­bi­ler.

på, at der er sket me­re end en hal­ve­ring af ung­dom­skri­mi­na­li­te­ten de se­ne­ste år. Da de bor­ger­li­ge hav­de mag­ten, sat­te de den kri­mi­nel­le la­val­der ned til 14 år.

VI SKAL HU­SKE

Vi sat­te den op igen, og si­den da er kri­mi­na­li­te­ten fort­sat med at fal­de i al­ders­grup­pen 14- 15 år. Så der er ik­ke no­get, der pe­ger på, at det er en god idé at sæn­ke den igen.

ha­ve børn helt ned til 12 år for en dom­stol, læ­rer man dem fra start af, at kri­mi­na­li­tet hand­ler om, hvad man kan be­vi­se, og at det er en for­sva­rers op­ga­ve at få én fri­kendt. Der­med læ­rer de un­ge, at man kan slip­pe for sank­tio­ner, hvis det lyk­kes at ta­le sig udenom, el­ler hvis det ik­ke kan be­vi­ses, at man har gjort no­get dumt.

NÅR MAN VIL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.