En lang valg­kamp i ven­te

ME­NER

BT - - DEBAT -

Puha, det har godt nok væ­ret en tung ind­led­ning på valg­kam­pen. NOG­LE SY­NES SELV­FØL­GE­LIG, det er for­nø­je­ligt, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen er kom­met skævt fra start ved at bru­ge kon­kre­te ek­semp­ler, som der eft er­føl­gen­de er skabt tvivl om.

Men helt ær­ligt: skal vi ha­ve 17 da­ge me­re, hvor det hand­ler om at så tvivl om mod­stan­der­nes mo­ti­ver?

Lad os nu få no­get po­li­tik på bor­det. Nog­le løs­nin­ger på de pro­blem­stil­lin­ger, som Dan­mark står over for.

In­gen er i tvivl om, at der er frem­gang at spo­re i dansk øko­no­mi. At der bli­ver skabt ar­bejds­plad­ser i den vi­ta­le pri­va­te sek­tor. Og in­gen er i tvivl om, at man­ge af de job går til ar­bej­de­re, der kom­mer her­til fra Øst­eu­ro­pa.

I ste­det for at dis­ku­te­re, om tal­le­ne skal for­stås på den ene el­ler den an­den må­de, bur­de man ta­le åbent om ud­for­drin­gen: Hvor­dan sik­rer vi, at det i frem­ti­den er dan­ske­re, der får del i de job?

Og i ste­det for at dis­ku­te­re, hvor man­ge an­søg­nin­ger et ba­ge­ri i Svin­nin­ge har få­et, bur­de man ta­le åbent om, hvor­vidt in­ci­ta­men­tet til at ta­ge et job er stort nok og læg­ge kon­kre­te for­slag frem. For in­gen kan væ­re i tvivl om, at for man­ge dan­ske­re står uden for ar­bejds­mar­ke­det. Og det hæn­ger gan­ske gi­vet sam­men med, at for­skel­len mel­lem løn og over­før­sels­ind­komst kan væ­re for lil­le. Men det er jo ik­ke det sam­me som at på­stå, at al­le ar­bejds­lø­se er dov­ne. Så stop den mistæn­ke­lig­gø­rel­se af mod­stan­de­ren.

Man­ge vil sik­kert hæv­de, at det er me­di­er­ne, der har et pro­blem. Og ja, me­di­er­ne har og­så et stort an­svar – ik­ke mindst i en valg­kamp – for at af­dæk­ke, hvil­ke vi­sio­ner for­slag og pla­ner par­ti­er­ne har.

Men po­li­ti­ker­ne må og­så se in­dad. Se på, om det kun hand­ler om at be­klik­ke mod­stan­de­rens tro­vær­dig­hed.

Lad os i ste­det få valg­kam­pen til­ba­ge på spo­ret og de­bat­te­re Dan­marks frem­tid. ansv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.