THOR­NING OG LØK­KE I CENTRIFUGEN ’’

Valg­kam­pe for­stær­ker den be­væ­gel­se, der i for­vej­en er i gang i væl­ger­ha­vet

BT - - DEBAT -

Hver valg­kamp har si­ne ved­tag­ne sand­he­der, som ik­ke nød­ven­dig­vis er 100 pct. ret­vi­sen­de, men som dog frem­står som skin­bar­li­ge sand­he­der bø­jet i neon. Det er det, valg­kam­pe gør. Og li­ge nu er det til Thor­nings for­del. Man­ge gan­ge dag­ligt kan man i al­le me­di­er læ­ser, hø­re og se ind­hold, som hand­ler om Thor­nings op­ad­gå­en­de form­kur­ve, hø­je tro­vær­dig­hed og om, at for­skel­len på rød og blå blok indsnæv­res. Det er be­stemt ik­ke for­kert, men er det nu og­så he­le sandheden? Omvendt kan man og­så hver dag se mas­ser af me­di­e­ind­hold, der hand­ler om Løk­kes lidt uhel­di­ge start på valg­kam­pen, om tro­vær­dig­heds­pro­ble­mer og om det sto­re for­spring, der bli­ver min­dre og min­dre. Det er be­stemt ik­ke for­kert, men er det nu og­så he­le sandheden?

I min bran­che si­ger man, at ’ per­cep­tion is re­a­li­ty’. Det be­ty­der grund­læg­gen­de, at hvis folk op­fat­ter no­get som sand­fær­digt, så er det klogt at for­hol­de sig til det, som om det var vir­ke­lig­hed. Der­for er der hel­ler ik­ke no­gen tvivl om, at det er gavn­ligt for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, at ’ hi­sto­ri­en’ om S er frem­gang, mens det er far­ligt for Ven­stre og blå blok, at ’ hi­sto­ri­en’ er ned­t­ur og pro­ble­mer. Det skal de selv­føl­ge­lig for­hol­de sig til stra­te­gisk. Li­ge nu be­ty­der me­di­er­nes cen­tri­fu­gal­kraft , at den blok, der egent­lig er for­an i me­nings­må­lin­ger­ne tvin­ges i ret­ning af kri­se. Og omvendt, at den blok, der egent­lig er bag­ud, hjæl­pes i ret­ning af suc­ces. Det er der ik­ke no­get nyt i, så­dan er det al­tid. I valg­kam­pe er kraft en blot stær­ke­re, og en cy­klus på va­ske­ma­ski­nen er kor­te­re. Der­for ta­ler man­ge al­le­re­de om, at Thor­ning må­ske har top­pet for tid­ligt. Det kan ly­de skørt. Men valg­kam­pen er lang, og centrifugen kan plud­se­lig slyn­ge po­li­ti­ker­ne den an­den vej. Det vil væ­re uhel­digt for Thor­ning, som er kom­met ut­ro­lig godt fra start, hvis hun hen mod slut­nin­gen af valg­kam­pen plud­se­lig mø­der kraft ig mod­stand. MED THOR­NINGS NYTÅRS­TA­LE og eft er­føl­gen­de kampag­ner hen over for­å­ret sat­te S en lang­som, men stærk cen­tri­fu­ge i gang med at byg­ge mo­men­tum un­der Thor­ning og S. I den sam­me pe­ri­o­de lå Ven­stre lavt i van­det. In­gen kampag­ne­mod­svar. De af­ven­te­de bl. a., at ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn skul­le for­ta­ge sig, så man igen kun­ne ta­le om po­li­tik på en al­min­de­lig må­de. Jo nær­me­re val­get kom, des me­re så man mod Ven­stre eft er et mod­træk til S- off en­si­ven, men det stod klart, at man spa­re­de kræft er­ne til valg­kam­pen. Nu er valg­kam­pen i gang. Og man ser Ven­stre her, der og al­le veg­ne. Især er par­ti­et til ste­de på net­tet, men uden end­nu rig­tigt at ha­ve gi­vet et brøl, der kun­ne hø­res. VEN­STRE HAR TRA­DI­TIO­NELT så­kaldt ’ ba­ck lo­a­de­de’ kampag­ner op til et valg. På dansk – bagtun­ge. Det be­ty­der sim­pelt­hen, at de gem­mer næ­sten alt kr­ud­tet til den sid­ste uge af valg­kam­pen, hvor tviv­ler­ne for al­vor mel­der sig ind. Det har de haft suc­ces med man­ge gan­ge. Så det vil vi se igen. Men li­ge nu ska­ber det nervø­si­tet i he­le blå blok, at brø­let er ude­ble­vet. De ved godt, at det kom­mer, men de spør­ger sig selv, om det kom­mer for sent. Imens træk­ker centrifugen Løk­ke læn­ge­re ned og Thor­ning hø­je­re op.

Der skal ret kraft ige, sne­di­ge, hel­di­ge el­ler bruta­le til­tag til at stop­pe en va­ske­ma­ski­ne in­de­fra. Man skal und­tryk­ke bå­de kval­me og rundt­os­set­hed. Og så skal man ven­te på det punkt, hvor ma­ski­nen hol­der en lil­le pau­se, før den sæt­ter i gang igen. Det er mo­men­tet. For bå­de Thor­ning og Løk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.