Tamt oplæg

BT - - DEBAT -

Gad vi­de, hvad So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne tænk­te på, da de valg­te et bil­le­de af Hel­le Thor­ningS­ch­midt iført sik­ker­heds­hjelm til for­si­den af de­res val­go­p­læg? Står det vir­ke­lig så slemt til, at par­ti­for­man­den er nødt til at sik­re sig, når hun be­væ­ger sig gen­nem ” Det Dan­mark, du ken­der”? (...) Ud over et til­ba­ge­tog på stør­rel­sen af ulands­bi­stan­den er op­læg­get tamt.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.