LARS LØK­KE SK Ven­stre- for­man­den har for­møblet en sik­ker sejr på ba­re fem da­ge

BT - - NYHEDER -

bel­se, at det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de, om sund­hed og in­te­gra­tion.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen var fra star­ten klemt i de­fen­si­ven af en me­get off en­siv og de­bativrig Thor­ning. Det tog ham godt en halv ti­me at få ba­re en smu­le over­tag, og det var, da de­bat­ten kom til at hand­le om sund­heds­om­rå­det.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen har ge­ne­relt gjort det godt i de to par­ti­le­der­run­der, vi har set ind­til nu. Men han har ik­ke haft styr på si­ne ek­semp­ler fra vir­ke­lig­he­den, blandt an­det om en an­sat på Pa­nora­ma, for hvem det ik­ke kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de. Og om et ba­ge­ri, der eft er si­gen­de ik­ke kun­ne få an­sø­ge­re til le­di­ge job. Det før­ste ek­sem­pel kun­ne ik­ke do­ku­men­te­res, og det an­det vi­ste sig at væ­re for­kert.

Den slags ko­ster

Den slags har ko­stet i me­nings­må­lin­ger­ne. Eft er at ha­ve ført kom­forta­belt, er der nu stort set dømt dødt løb: En sprit­ny må­ling af Me­ga­fon for TV2 og Po­li­ti­ken vi­ser 48,8 pct. til rød blok og 51,2 pct. til blå blok. Reg­ner man de nor­dat­lan­ti­ske man­da­ter med, mang­ler Thor­ning i øje­blik­ket kun et en­kelt man­dat i at kun­ne be­va­re re­ge­rings­mag­ten.

Men hvor Thor­ning nu har ført sit par­ti frem til 25,2 pct. i Me­ga­fon- må­lin­gen, står Løk­ke til at ta­be 13 ud af 47 man­da­ter. Det er no­get, der kan få så al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for Ven­stres fol­ke­tings­kan­di­da­ter, at de kræ­ver hand­ling.

In­gen af de Ven­stre- folk, BT har talt med, vil læg­ge navn til de­res fru­stra­tion. Det er valg­kamp og en­hver spræk­ke i sam­men­hol­det kan ko­ste dyrt. I ste­det for­sø­ger kan­di­da­ter­ne sta­dig at ta­le de­res for­mand op og si­ge, at de tror på sej­ren. Si­ger, at ’ vi jo kun er i star­ten af valg­kam­pen. og der kan ske så me­get end­nu’. Men så snart der bli­ver talt til bag­grund, får fru­stra­tio­ner­ne frit løb.

» Det vir­ker som om le­del­sen er gå­et i co­ma. Det er gå­et dra­ma­tisk hur­tigt ned ad bak­ke, og de aner åben­bart ik­ke, hvad de skal gri­be og gø­re i, « si­ger en an­den Ven­stre- kil­de, der er fol­ke­tings­kan­di­dat.

Der bli­ver sat spørgs­måls­tegn ved, om Ven­stres par­ti­o­r­ga­ni­sa­tion har væ­ret klar til val­get, for­di Lars Løk­ke Ras­mus­sen er kom­met så galt af sted med udo­ku­men­ter­ba­re ek­semp­ler på, at det for man­ge ik­ke kan be­ta­le sig at ar­bej­de. Den slags dur ik­ke, når for­man­dens tro­vær­dig­hed på for­hånd er be­klik­ket. Men det er ik­ke kun de dår­ligt do­ku­men­te­re­de ek­semp­ler, der un­drer.

» Alt­så, da han lør­dag kom til­ba­ge med kra­vet om et ’ kas­se­eft er­syn’ fi k jeg nok. Det var da den mest tå­be­li­ge ide. Hvor skal vi hen­te stem­mer hen­ne på det? Det er da vir­ke­lig langt ude, « ly­der det fra en af de me­re bram­frie kan­di­da­ter.

Men på trods af fru­stra­tio­ner og over­ra­skel­se over, hvor godt Thor­ning kla­rer sig, så be­va­rer Ven­stre- fol­ke­ne hå­bet. Der er trods alt 18 da­ge til­ba­ge i valg­kam­pen end­nu.

Søn­dag eft er­mid­dag fi k de al­le en mail fra par­ti­kon­to­ret, hvor man un­der­stre­ge­de vig­tig­he­den af, at al­le kan­di­da­ter skul­le sid­de klar ved ta­ster­ne, så snart du­el­len gik i gang. For­man­den var bag­ud på po­int og hav­de brug for al den op­bak­ning på so­ci­a­le me­di­er, som over­ho­ve­det kun­ne mo­bi­li­se­res.

MAN­DAG 1. JU­NI 2015

Det var stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning Sch­midt der kom bedst ud af før­ste run­de. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.