Sam­let vur­de­ring

BT - - NYHEDER -

En of­fen­siv ind­sats fra Thor­ning. Ty­de­ligt over­skud og selv­til­lid. Det vil­le dog ha­ve klædt hen­de at ud­vi­se me­re respekt for bå­de vært og mod­stan­der. Der blev af­brudt for me­get og brugt for me­get tid på at ta­le om mod­par­tens po­li­tik frem­for sin egen. Thor­ning hav­de styr på fak­ta og hånd­te­re­de fle­re spørgs­mål sne­digt, bl. a. da hun fik sund­heds­de­bat­ten til at hand­le om nul­vækst, og da hun fik Løk­ke til at for­kla­re alt det kring­le­de om po­li­ti­ke­res løn og pen­sion - og in­tet hav­de at til­fø­je. Sam­let set en jævn ind­sats. Man blev ik­ke me­get klo­ge­re på hver­ken Thor­ning el­ler So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes pla­ner, men man kan mær­ke, at hun vil vin­de.

En ro­lig og se­ri­øs ind­sats fra Lars Løk­ke Ras­mus­sen. En vag start, men en stærkt ind­sats især i sund­heds­stof­fet, hvor den tid­li­ge­re sund­heds­mi­ni­sters in­dig­na­tion brænd­te igen­nem. Til gen­gæld ro­de­de han med nog­le tal, som han bur­de ha­ve styr på. Løk­ke var dog så op­sat på ik­ke at stø­de væl­ge­re fra sig - især tviv­le­re, at han blev blød som en vand­mand. Løk­ke hav­de op­lag­te an­grebs­punk­ter om ue­nig­he­der i rød blok og fy­rin­ger i den of­fent­li­ge sek­tor, men brug­te dem ik­ke. Selv be­skyld­nin­gen om løf­te­brud skul­le man le­de med lup ef­ter. Det vil glæ­de man­ge se­e­re og han vil frem­stå ’ or­dent­lig’, men man blev ik­ke me­get klo­ge­re på ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.