KABER PA­NIK ’ Jeg gi’r al­drig op’

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

MAN­DAG 1. JU­NI 2015

KOM­MEN­TAR Lars Løk­ke Ras­mus­sen var selv til­freds med sin ind­sats i den før­ste tv- du­el, gen­tog han fle­re gan­ge. Hvad tæn­ker du om, at fle­re Ven­stre­væl­ge­re er uro­li­ge over, at det ik­ke er gå­et så godt i valg­kam­pen de før­ste da­ge. Jeg tæn­ker « . Hvad vil du gø­re frem­over for at vin­de du­el­ler­ne mod Thor­ning? » Det hand­ler ik­ke om at vin­de. Jeg sy­nes, det var en fair de­bat i af­ten. Jeg vil for­tæl­le om Ven­stres po­li­tik, ta­le til dan­sker­ne om dan­sker­nes re­el­le pro­ble­mer. Jeg el­sker at væ­re ude i vir­ke­lig­he­den. Jeg kan for­stå, at det er ble­vet så mo­der­ne at sæt­te spørgs­måls­tegn ved vir­ke­lig­he­den. Jeg vil nu in­si­ste­re på at væ­re der­u­de fort­sat og gi­ve folk svar på, hvor­dan man lø­ser dem. « Hvad ser du som di­ne eg­ne stær­ke si­der? » Det kom­mer an på kon­tek­sten. Jeg skal ik­ke stå og vur­de­re mig selv i for­hold til en du­el. Men min stær­ke­ste si­de over­ho­ve­det som per­son er, at jeg gi­ver al­drig op. « Æn­drer I frem­over stra­te­gi i valg­kam­pen? » Vi har en fin po­li­tik, og den går vi ik­ke og æn­drer fra dag til dag. Det over­la­der vi til an­dre. « Og hvad med stra­te­gi­en? » Vi har og­så en fin stra­te­gi. Vi har lagt en linje. og den kø­rer vi ef­ter. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.