Un­ge mænd skip­per læ­ge­be­søg

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ar­kiv­fo­to: Mikkel Møller Jør­gen­sen

SUND­HED

Et re­gel­mæs­sigt tjek hos den prak­ti­se­ren­de læ­ge bli­ver sprun­get over af un­ge mænd, der iføl­ge Po­li­ti­ken i langt min­dre grad end kvin­der får de­res hel­bred un­der­søgt.

En ny un­der­sø­gel­se fra Forum for Mænds Sund­hed, der blev of­fent­lig­gjort i går, vi­ser, at tre gan­ge så man­ge un­ge mænd som kvin­der går me­re end et år uden at væ­re hos læ­gen, skri­ver avi­sen. Un­der­sø­gel­sen er la­vet blandt un­ge på 15- 25 år, og den vi­ser og­så, at næ­sten dob­belt så man­ge kvin­der som mænd in­den for den se­ne­ste må­ned har væ­ret hos læ­gen,

» Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at de un­ge mænd al­le­re­de tid­ligt etab­le­rer de æl­dre mænds ri­si­ko­ad­færd ved ik­ke at gå til læ­gen og ik­ke re­a­ge­re på syg­doms­symp­to­mer, « si­ger chef­p­sy­ko­log på Rigs­ho­spi­ta­let Svend Aa­ge Mad­sen, for­mand for Forum for Mænds Sund­hed, som står bag rap­por­ten, til Po­li­ti­ken.

Ud­over at de sjæld­ne­re går til læ­ge, er un­ge mænd og­så over­re­præ­sen­te­ret i døds­sta­ti­stik­ker­ne. Hver gang der dør 100 kvin­der på 15- 24 år, dør der 300 un­ge mænd, vi­ser tal fra Dødsår­sags­re­gi­ste­ret iføl­ge Po­li­ti­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.