Ya­hya Has­san an­holdt ef­ter by­tur

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Graversen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

DIG­TER- PO­LI­TI­KER

Den kon­tro­ver­si­el­le dig­ter Ya­hya Has­san, der er op­stil­let som kan­di­dat til Fol­ke­tin­get, har kortva­rigt væ­ret an­holdt af po­li­ti­et nat­ten til i går, skri­ver Ek­stra Bla­det.

Vi­cepo­li­ti­in­spek­tør ved Østjyl­lands Po­li­ti Sten Sø­ren­sen si­ger til avi­sen:

» Jeg kan be­kræf­te, at Ya­hya Has­san kortva­rigt har væ­ret an­holdt. Men der­u­d­over har vi in­gen kom­men­ta­rer. «

Iføl­ge Ek­stra Bla­dets op­lys- nin­ger blev han an­holdt ef­ter et be­søg på værts­hu­set Un­der Ma­sken i Aar­hus. Han blev an­gi­ve­ligt an­holdt, for­di han ik­ke op­før­te sig or­dent­ligt over for værts­hu­sets per­so­na­le.

Over for TV2 be­kræf­ter Ya­hya Has­san selv, at han har væ­ret an­holdt, men hans for­kla­ring ly­der, at han ik­ke kun­ne gi­ve po­li­ti­et sin adres­se, for­di Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET) øn­sker, at den hol­des hem­me­lig.

Ya­hya Has­san er tid­li­ge­re ble­vet dømt skyl­dig i at ha­ve slå­et en ung mand un­der en by­tur i Aar­hus 15. fe­bru­ar 2014.

Ya­hya Has­san var kortva­rigt an­holdt i Aar­hus.

Ar­kiv­fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.