Gen­for­e­nings­glæ­de

14- åri­ge Emi­lie Andersen blev gen­for­e­net med si­ne for­æl­dre på en tank­sta­tion på E20- mo­tor­vej­en nat­ten til i går

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

HJEM­ME IGEN

Be­kym­ring, æng­stel­se og frygt cir­ku­le­re­de i ho­ve­d­et på Le­ne Brid­strup og René Andersen, mens de­res børn, kæ­re­ste­par­ret 15- åri­ge Ras­mus Brid­strup og 14- åri­ge Emi­lie Andersen, var spor­løst for­s­vun­det i no­get, der lig­ne­de en ro­man­tisk flugt.

» Det har væ­ret et ma­re­ridt. En van­vit­tig uge. Man går he­le ti­den med en mas­se tan­ker i ho­ve­d­et. Det er umu­ligt at be­skri­ve, « si­ger Ras­mus Brid­strups mor Le­ne Brid­strup til BT.

15- åri­ge Ras­mus Brid­strup og 14- åri­ge Emi­lie Andersen, som er au­tist, for­svandt fra de­res hjem i hen­holds­vis Filskov og He­de­hu­se­ne sid­ste søn­dag. Med sig tog Ras­mus en ta­ske tøj og nog­le af de pen­ge, han net­op hav­de få­et til sin kon­fir­ma­tion. De be­kym­re­de for­æl­dre har ik­ke kun­net væ­re i kon­takt med Ras­mus og Emi­lie, som beg­ge har haft de­res mo­bil­te­le­fon sluk­ket. Ras­mus’ Fa­ce­book­pro­fil var og­så luk­ket ned.

’ Et be­væ­get øje­blik’

Men sent lør­dag af­ten blev det un­ge kæ­re­ste­par fun­det af en jæ­ger i et skov­om­rå­de ved Tøn­der, så Le­ne Brid­strup og Ras­mus’ sted­far ile­de til po­li­ti­sta­tio­nen i Aa­ben­raa, hvor de en­de­lig kun­ne få de­res søn at se igen nat­ten til i går.

» Det var fan­ta­stisk at se ham igen. Ik­ke mindst at han hav­de det godt, selv­om han godt nok var no­get be­skidt, « for­tæl­ler Le­ne Brid­strup.

Emi­lie An­der­sens for­æl­dre måt­te ven­te yder­li­ge­re et par ti­mer på at se de­res dat­ter. Ef­ter af­ta­le mel­lem de to for­æl­dre­par tog Le­ne Brid­strup Emi­lie Andersen med i bi­len, da kur­sen blev sat mod hjem­met i Filskov. I mel­lem­ti­den

MAN­DAG 1. JU­NI 2015 var Emi­lie An­der­sens mor og far kørt ve­st­på, og kl. 4.30 i går mor­ges lag­de en tank­sta­tion på mo­tor­vej E20 på Fyn kulis­se til en varm gen­for­e­ning.

» Det var et me­get be­væ­get øje­blik, « for­tæl­ler Emi­lie An­der­sens far René Andersen.

» Vi var ba­re så ut­ro­ligt gla­de for at se hen­de. «

Han tror fak­tisk, at dat­te­ren ger­ne vil­le ha­ve fort­sat den ro­man­ti­ske flugt et par da­ge me­re. Ras­mus Brid­strup vir­ker der­i­mod let­tet over, at det he­le er vel over­stå­et.

» Han er træt og ud­mat­tet. Men det vir­ker som om, han er glad for at væ­re hjem­me igen, « si­ger Le­ne Brid­strup.

Nu vil beg­ge fa­mi­li­er li­ge fal­de lidt til ro ef­ter nog­le højdra­ma­ti­ske og æng­ste­li­ge da­ge. Bå­de Le­ne Brid­strup og René Andersen be­kræf­ter dog, at Ras­mus og Emi­lie får lov til at se hin­an­den frem­over.

» Men hun har lo­vet mig, at det her al­drig kom­mer til at ske igen, « si­ger René Andersen.

15- åri­ge Ras­mus Brid­strup og Emi­lie Andersen på 14 år. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.