KRI­GEN OM DA

Par­ti­er­ne kø­rer skyt­set frem i valg­kam­pen

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk ufjo@ bt. dk

VARMT EM­NE

Uf­fe Jør­gen­sen Od­de Dag­pen­ge­kri­gen har ra­set med for­ny­et styr­ke i den før­ste uge af valg­kam­pen.

Den ra­di­ka­le le­der Mor­ten Øster­gaard vil ha­ve end­nu stram­me­re krav for dag­pen­ge­mod­ta­ger­ne.

SF og Dansk Fol­ke­par­ti er gå­et sam­men om en af­ta­le. De vil sør­ge for fle­re pen­ge til om­rå­det. Pen­ge, som i før­ste om­gang skal gå til at hal­ve­re genop­tje­nings­kra­vet.

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) er un­der be­skyd­ning fra eg­ne ræk­ker. De un­ge so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske pro­fi­ler Pe­ter Hummelgaard og Mat­ti­as Tes­faye me­ner, at et nyt dag­pen­ge­sy­stem ger­ne må ko­ste fle­re pen­ge. Men Thor­ning af­ven­ter en kommission, der kom­mer med en ud­red­ning af dag­pen­ge- pro­ble­met ef­ter val­get.

Nye tal

In­gen kan læn­ge­re væ­re i tvivl om, at dag­pen­ge­ne er et af de var­me­ste em­ner i den igang­væ­ren­de valg­kamp. Den dag­pen­gere­form, som Ven­stre, De Kon­ser­va­ti­ve, Dansk Fol­ke­par­ti og De Ra­di­ka­le stem­te igen­nem i 2010, har haft ufor­ud­se­te kon­se­kven­ser. Re­for­men be­tød, at dag­pen­ge­pe­ri­o­den blev hal­ve­ret fra fi­re til to år, og sam­ti­dig blev genop­tje­nings­pe­ri­o­den hæ­vet fra et halvt til et helt år. Man­ge fle­re er rø­get ud af dag­pen­ge­sy­ste­met, end par­ti­er­ne bag af­ta­len hav­de reg­net med. Der­for tord­ner især S, SF, EL og DF mod dag­pen­gere­for­men.

De ny­e­ste tal fra AK- Samvir­ke ( ar­bejds­løs­heds­kas­ser­ne) vi­ser, af en stor del af de dag­pen­ge­mod­ta­ge­re, der i før­ste om­gang blev red­det af de mid­ler­ti­di­ge ord­nin­ger, nu ry­ger ud i stor stil. Sam­let set vur­de­rer AK- Samvir­ke, at 56.000 men­ne­sker nu har mi­stet dag­pen­ge­ret­ten p. g. a. re­for­men, og det har bå­de SF og En­heds­li­sten frem­ført som ar­gu­ment for at fin­de en hur­tig dag­pen­ge­løs­ning.

Men re­for­men får le­di­ge i ar­bej­de, ly­der det fra den bor­ger­li­ge fløj, med Joachim B. Ol­sen, ar­bejds­mar­kedsord­fø­rer for Li­be­ral Al­li­an­ce, i spid­sen.

» Der er me­get ma­ni­pu­la­tion i den her de­bat. Men vis­mæn­de­ne har sagt, at dag­pen­gere­for­men vir­ker, « si­ger han.

Ly­der som en fast af­ta­le

Pia Ol­sen Dyhr af­vi­ser, at hun ma­ni­p­u­le­rer:

» Det er da rig­tigt, at 56.000 har mi­stet ret­ten til dag­pen­ge. Jeg fo­ku­se­rer først og frem­mest på ret­ten til genop­tje­ning. Jeg si­ger, at det skal væ­re nem­me­re at genop­tje­ne. Og jeg vil ger­ne si­ge, at det er be­kym­ren­de, når Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) og Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) si­ger, at de ven­ter på dag­pen­ge­kom­mis­sio­nens for­slag, og at de ik­ke vil bru­ge fle­re pen­ge på det her. Det ly­der næ­sten som om, at de har en fast af­ta­le om, hvor­dan dag­pen­ge­sy­ste­met skal se ud, « si­ger SF­for­man­den.

BT har bedt par­ti­er­ne læg- ge de­res dag­pen­ge- kort på bor­det. Læs hvad par­ti­er­ne vil på dis­se si­der.

MAN­DAG 1. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.