AGPENGENE 18. JU­NI

BT - - NYHEDER - Kil­de: AK- Samvir­ke GRA­FIK

MAN­DAG 1. JU­NI 2015

Så­dan gik det dem

Ar­bejds­mar­ked­sy­del­se

20. maj 2010

24. maj 2010

25. maj 2010

25. maj 2010

16. ju­ni 2010

11.179 Nov.- 14 Dec.- 14 Jan. - 15 Feb. - 15 Mar. - 15 Apr. - 15

19. novem­ber 2011

31. au­gust 2012

24. ok­to­ber 2012

11. novem­ber 2012

20. maj 2013

13. novem­ber 2014

15. sep­tem­ber 2015 603 468 369 441 559 567

Fle­re dan­ske slag­te­ri­er er ble­vet ramt af mas­se­fy­rin­ger. Her Da­nish Crown i Ring­s­ted. Ar­kiv­fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe I pe­ri­o­den 1/ 1 2013 til 30/ 11 2014 har 49.380 mi­stet dag­pen­ge­ret­ten, og de for­del­te sig så­le­des: Løn­mod­ta­ger Genop­tjent dag­pen­ge­ret Sær­lig udd. ydel­se Kon­tant­hjælp Sy­ge­dag­pen­ge Bar­sel Se­ni­o­rjob SU Jo­bro­ta­tion Ef­ter­løn Fol­ke­pen­sion Ud­van­dret Hver­ken ydel­se el­ler lø­nind­komst Rest DF på­be­gyn­der for­hand­lin­ger med VK- re­ge­rin­gen om genop­ret­nings­pak­ken. DF fo­re­slår hal­ve­ring af dag­pen­ge­pe­ri­o­den. DF og VK- re­ge­rin­gen eni­ge om af­ta­le, hvor bl. a. dag­pen­ge­pe­ri­o­den hal­ve­res, genop­tje­nings­kra­vet for­dob­les og loft over fradrag for fag­li­ge kon­tin­gen­ter.

De Ra­di­ka­le til­slut­ter sig af­ta­len. Af­ta­len ved­ta­ges i Fol­ke­tin­get, hvor Ven­stre, De Kon­ser­va­ti­ve, Dansk Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce og Ra­di­ka­le Ven­stre stem­mer for. S, SF, EL og Fo­kus stem­mer imod. ( Den mid­ler­ti­di­ge ar­bejds­mar­ked­sy­del­se sva­rer til kon­tant­hjælp, men ud­fa­ses i april 2016.) 26 ugers for­læn­gel­se af dag­pen­ge­ret­ten for dem, der vil mi­ste den i 2. hal­vår 2012.

Akutaf­ta­le 1 - sær­lig ind­sats for le­di­ge.

Akutaf­ta­le 2 om 12.500 aku­tjob. Fi­nans­lov med mid­ler­ti­dig ud­vi­del­se af se­ni­o­rjo­b­ord­ning + sær­lig udd. ydel­se. Den sær­li­ge ud­dan­nel­ses­ord­ning bli­ver for­læn­get, mid­ler­ti­dig ar­bejds­mar­ked­sy­del­se bli­ver ved­ta­get frem til 2016. Fi­nans­lov med ny mid­ler­ti­dig kon­tan­ty­del­se for le­di­ge, der op­bru­ger dag­pen­ge­ret­ten. Dag­pen­ge­kom­mis­sio­nen kom­mer med ud­spil til nye dag­pen­ge­reg­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.