ISA­BELS VIL­DE FROST- EVEN­TYR

BT og Dis­ney- vin­der Isa­bel og hen­des fa­mi­lie blev be­hand­let som kon­ge­li­ge, da ge­vin­sten blev ind­fri­et i Pa­ris

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

BT- VIN­DER

Tu­sind­vis af småpi­ger vil­le ha­ve gi­vet de­res høj­re arm for at ha­ve op­le­vet det even­tyr, som 11- åri­ge Isa­bel Bro­gaard Pe­der­sen fra Ny­kø­bing Fal­ster op­le­ve­de i den­ne we­e­kend.

Det var nem­lig Isa­bel, der i sid­ste må­ned vandt BT og Dis­neys kon­kur­ren­ce om at væ­re den, som bedst kun­ne syn­ge om­kvæ­det til kæm­pe­hit­tet ’ Lad det ske’ fra den ul­tra­po­pu­læ­re Dis­ney­film ’ Frost’. Præ­mi­en var 3 da­ge/ 2 næt­ter på Dis­ney Ho­tel med VIP- pas til al­le at­trak­tio­ner­ne i Dis­neyland Pa­ris, gra­tis mad og fly tur/ re­tur for Isa­bel, hen­des mor, far og sto­re­sø­ster.

Fle­re hund­re­de småpi­ger fik ind­spil­let vi­deo­er med sig selv, mens de sang. Men de dan­ske dom­me­re, san­ge­r­in­der­ne Maria Lucia og Kri­sti­ne Yde, der læg­ger de dan­ske stem­mer til An­na og Elsa fra fil­men, var ik­ke i tvivl, da de så Isa­bel syn­ge om­kvæ­det, mens hun ak­kom­pag­ne­re­de sig selv på kla­ver.

Åben­lyst ta­lent

» Hun var den før­ste vi­deo, vi så. Og vi var må­l­lø­se over hen­des åben­ly­se ta­lent og kla­re stem­me. Hun la­ver san­gen fuld­stæn­dig til sin egen, « lød det be­gej­stret fra de to dom­me­re, ef­ter de hav­de set Isa­bels syn­ge og spil­le ’ Lad det ske’.

Fre­dag be­gynd­te Isa­bels even­tyr, da hun sam­men med sin mor Britt Bro­gaard, far Mi­cha­el Pe­der­sen og 14- åri­ge sto­re­sø­ster An­to­nia rej­ste til Dis­neyland.

Og he­le lør­da­gen fik Isa­bel og hen­des fa­mi­lie en nær­mest kon­ge­lig be­hand­ling af Dis­ney. De kom for­re­st i kø­en til for­ly­stel­ser­ne og var kon­stant ledsa­get af to gu­i­der fra Dis­ny­eland, der navi­ge­re­de fa­mi­li­en smer­te­frit igen­nem det tæt be­fol­ke­de even­tyru­ni­vers 30 ki­lo­me­ter uden­for Pa­ris.

For Isa­bel kul­mi­ne­re­de tu­ren lør­dag af­ten. Her blev hun fo­to­gra­fe­ret sam­men med si­ne ido­ler fra ’ Frost’, de to Dis­ney- prin­ses­ser An­na og Elsa. Og det ske­te på den even­tyr­li­ge Frost- sce­ne med gli­tren­de sne og is­krystal­ler.

De to prin­ses­ser var iført de kend­te kostu­mer fra fil­men, og Isa­bel blev mod­ta­get med sto­re, kær­li­ge kram, da hun kom op på sce­nen til An­na og Elsa. Og selv om dét var en kæm­pe­op­le­vel­se for den 11- åri­ge skolepige, var det næ­sten in­gen­ting i for­hold til det stor­slå­e­de Frosts­how, som er Dis­neys nye at­trak­tion.

Glem­mer al­drig den dag

Her var Isa­bel og de an­dre vin­den­de pi­ger fra he­le Eu­ro­pa nem­lig ble­vet sær­ligt in­vi­te­re­de til at over­væ­re pre­mi­e­ren på det hvid­g­li­tren­de snes­how, der vi­ser for­skel­li­ge sce­ner fra fil­men. Og da pu­bli­kum blev op­for­dret til at syn­ge med, var det li­ge før, man ik­ke kun­ne hø­re de pro­fes­sio­nel­le sku­e­spil­le­re på sce­nen læn­ge­re.

Men hå­ret rej­ste sig for al­vor, da Elsa i gni­tren­de is­blå kjo­le plud­se­lig duk­ke­de op på top­pen af en is­dyn­ge til to­ner­ne af ’ Lad det ske’.

» Jeg kom­mer al­drig til at glem­me den her dag, « lød det fra den 11- åri­ge Isa­bel.

Kan det bli­ve stør­re, når man er 11 år og fuld­stæn­dig vild med Dis­ney­fil­men ’ Frost’, og man så mø­der de to prin­ses­ser Elsa og An­na fra fil­men i Dis­neyland? For 11- åri­ge Isa­bel fra Ny­kø­bing Fal­ster, der vandt BT og Dis­neys Frost- kon­kur­ren­ce, var det kul­mi­na­tio­nen på tu­ren. Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Sam­men med sin fa­mi­lie, mor Britt Bro­gaard, far Mi­cha­el Pe­der­sen og sto­re­sø­ster An­to­nia over­væ­re­de Isa­bel pre­mi­e­ren på det stor­slå­e­de ’ Frozen Sum­mer Fun’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.