BAKTERIEBOMB

Tarm­bak­te­ri­en VRE er i kraf­tig vækst på de dan­ske ho­spi­ta­ler, og dét kan ko­ste men­ne­ske­liv VRE

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

AD­VAR­SEL

Det kan væ­re po­ten­ti­elt livs­far­ligt at bli­ve ind­lagt på dan­ske ho­spi­ta­ler. Over de se­ne­ste år er der sket en eks­plo­sion i til­fæl­de med re­si­sten­te bak­te­ri­er, som kan gi­ve urin­vejs­in­fek­tio­ner, hjer­te­klap­be­tæn­del­se og i vær­ste fald blod­for­gift­ning.

Fra 2012 til 2014 er an­tal­let af smit­te­de med især den re­si­sten­te tarm­bak­te­rie kal­det VRE ste­get fra 40 til 334, vi­ser en op­gø­rel­se fra Sta­tens Se­rum In­sti­tut. Og­så den me­re kend­te svi­ne­bak­te­rie MRSA er i sam­me to- åri­ge pe­ri­o­de ste­get dra­ma­tisk fra 1568 til 2973 smit­te­de.

Stig­nin­gen får Hans Jørn Kol­mos, der er over­læ­ge og pro­fes­sor på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, til at slå alarm. Han for­kla­rer, at de mul­ti­re­si­sten­te bak­te­ri­er er et vel­kendt pro­blem i ud­lan­det, men de ud­gør nu og­så et sund­heds­pro­blem i Dan­mark.

» VRE har slå­et ihjel på uden­land­ske ho­spi­ta­ler, og jeg er ik­ke i tvivl om, at den og­så kan slå ihjel på dan­ske, « si­ger Hans Jørn Kol­mos.

Iføl­ge Sta­tens Se­rum In­sti­tut har re­si­stens­ud­vik­lin­gen over­ha­let pro­duk­tio­nen af ny me­di­cin, som er ef­fek­tivt mod bak­te­ri­er­ne.

Det be­ty­der, at selv simp­le in­fek­tio­ner plud­se­lig ik­ke kan slås ned, og i sid­ste en­de kan de bli­ve livs­far­li­ge for svæk­ke­de og æl­dre pa­tien­ter

på lan­dets ho­spi­ta­ler.

Har ko­stet liv i ud­lan­det

VRE er en for­kor­tel­se af Van­co­mycin re­si­sten­te en­te­rokok­ker. En­te­rokok­ker er en na­tur­lig del af tarm­fl­ora­en, men kan væ­re skyld i en ræk­ke in­fek­tio­ner an­dre ste­der i krop­pen. An­ti­bi­o­ti­kum­met Van­co­mycin er den pri­mæ­re be­hand­ling ved al­vor­li­ge en­te­rokok- in­fek­tio­ner, så det er ri­er helt sik­kert sti­ge:

» Giv først an­ti­bi­o­ti­ka, når I er sik­re på, at det har en ef­fekt. Og stop, når I er fær­di­ge med at be­hand­le en in­fek­tion, « ly­der det fra fag­che­fen.

Til­sy­ne­la­den­de har lan­dets ho­spi­ta­ler ik­ke kon­trol med, hvil­ke pa­tien­ter der er smit­te­de med de mul­ti­re­si­sten­te bak­te­ri­er – og slet ik­ke om de er ble­vet smit­tet på ho­spi­ta­let el­ler har ta­get smit­ten med ude­fra. En rask per­son kan nem­lig væ­re bæ­rer af bak­te­ri­er­ne, uden at de ska­ber pro­ble­mer. Men så læn­ge man ik­ke er syg og får an­ti­bi­o­ti­ka, skal man ik­ke væ­re ban­ge for VRE, be­ro­li­ger over­læ­ge Hans Jørn Kol­mos:

» Den er ik­ke så ag­gres­siv for ra­ske men­ne­sker. En gang imel­lem bli­ver folk sy­ge af VRE. Men hvis bak­te­ri­en mø­der en til­stræk­ke­lig syg pa­tient, kan det gå galt. Sær­ligt hvis man som ind­lagt har ka­te­ter ind i blodå­ren el­ler i urin­ve­je­ne, « si­ger han.

Hans Jørn Kal­mos for­kla­rer end­vi­de­re, at tarm­bak­te­ri­er­ne især bli­ver spredt mel­lem ho­spi­ta­ler­ne i ho­ved­stads­om­rå­det.

An­tal til­fæl­de af VRE- smit­te i Dan­mark

40

2012

238

2013

MAN­DAG 1. JU­NI 2015

334

2014

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.