’’

BT - - NYHEDER - Hans Jør­gen Kol­mos, over­læ­ge på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal

VRE har slå­et ihjel på uden­land­ske ho­spi­ta­ler, og jeg er ik­ke i tvivl om, at den og­så kan slå ihjel på dan­ske

alt­så et stort pro­blem, at der bå­de i Dan­mark og i ud­lan­det ses en vold­som stig­ning.

Der er ik­ke op­gø­rel­ser over, om VRE har ko­stet liv, men ud af 238 til­fæl­de i 2013 fik 23 pa­tien­ter blod­for­gift­ning. Iføl­ge over­læ­ge Hans Jørn Kol­mos er det en bak­te­rie, der bli­ver fre­mel­sket, for­di man fjer­ner al­le an­dre bak­te­ri­er. Den tri­ves især på in­ten­siv- og kræf­taf­de­lin­ger, hvor de mest sy­ge pa­tien­ter er, og hvor der bli­ver brugt me­get an­ti­bi­o­ti­ka.

» Vi er be­kym­re­de for ud­vik­lin­gen, for­di det er de sva­ge­ste pa­tien­ter, vi over­ho­ve­det har i ho­spi­talsvæ­se­net, som får en mas­se an­ti­bi­o­ti­ka og har et dår­ligt im­mun­for­svar. De skal jo og­så ha­ve en god be­hand­ling, og vi kan jo ik­ke ven­de ryg­gen til, at de re­si­sten­te bak­te­ri­er kun ram­mer dem, og så la­de dem sej­le de­res egen sø, « si­ger Hans Jørn Kol­mos.

Stor ri­si­ko i Ho­ved­sta­den

Fag­chef for Mikro­bi­o­lo­gi og In­fek­tions­kon­trol på Sta­tens Se­rum In­sti­tut Bri­an Kristensen un­der­stre­ger, at hvis ik­ke der bli­ver gjort no­get, vil an­tal­let af de re­si­sten­te bak­te-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.