BE PÅ SY­GE­HU­SE Glem­mer at va­ske hæn­der

MRSA

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

MAN­DAG 1. JU­NI 2015

An­tal til­fæl­de af MRSA- smit­te i Dan­mark

1.568

2012

2.104

2013

2.973

2014

BAKTERIEPARADIS

De smit­som­me mul­ti­re­si­sten­te bak­te­ri­er har al­le mu­lig­he­der for at tri­ves på de dan­ske sy­ge­hu­se.

Et pro­jekt fra Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal og Rigs­ho­spi­ta­let vi­ser, at læ­ger, sy­geple­jer­sker og an­det sy­ge­hu­se­per­so­na­le i stor stil glem­mer at va­ske hæn­der ef­ter toilet­be­søg. For­sker­ne hav­de sat en så­kaldt sæ­be­dis­pen­ser op, som re­gi­stre­re­de, hvis der ik­ke blev va­sket hæn­der ef­ter be­søg på toilet­tet. Re­sul­ta­tet vi­ser, at 65 pct. af det toilet­be­sø­gen­de sund­heds­per­so­na­le va­ske­de hæn­der. For pa­tien­ter og på­rø­ren­de var det kun 30 pro­cent.

Fag­chef for Mikro­bi­o­lo­gi og In­fek­tions­kon­trol på Sta­tens Se­rum In­sti­tut Bri­an Kristensen på­pe­ger, at der ik­ke skal sær­ligt me­get af­fø­ring til at smit­te an­dre med bak­te­ri­en.

» For­di det er en bak­te­rie, der er i tar­men i mil­li­ard­tal, når man først har den, skal man ik­ke af­sæt­te sær­lig me­get af­fø­ring et sted for at smit­te an­dre. Der­for er der og­så et øget fo­kus på at va­ske hæn­der ef­ter toilet­be­søg. Det kan godt væ­re lidt svært for me­get sy­ge per­so­ner, for­di de har man­ge an­dre ting at tæn­ke på, « si­ger Bri­an Kristensen.

Hy­giej­ne ek­stremt vig­tigt

Over­læ­ge og pro­fes­sor på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal Hans Jørn Kol­mos er enig i, at det er uhy­re vig­tigt at ha­ve god hy­giej­ne, li­ge­som ren­gø­rin­gen så san­de­lig og­så er vig­tig. Des­u­den er det et krav, at ple­je­per­so­na­let skal ha­ve over­træks­kit­tel på, når de til­ser pa­tien­ter­ne. Især tarm­bak­te­ri­en VREs vold­som­me vækst kan hæn­ge sam­men med den dår­li­ge hy­giej­ne.

» Især tarm­bak­te­ri­en VRE har en ke­de­lig til­bø­je­lig­hed til at kun­ne over­le­ve på fle­re over­fla­der. På stu­er, hvor der lig­ger pa­tien­ter, der er smit­tet med VRE, er bak­te­ri­er­ne overalt, « si­ger han.

• En­te­rokok­ker er en na­tur­lig del af tarm­fl­ora­en, og an­ti­bi­o­ti­kum­met Van­co­mycin er den pri­mæ­re be­hand­lings­form ved al­vor­li­ge in­fek­tio­ner med an­ti­bi­o­ti­ka­re­si­sten­te en­te­rokok­ker. • Mod­stands­dyg­tig­he­den over for for­skel­li­ge ty­per an­ti­bi­o­ti­ka ef­ter­la­der me­get få be­hand­lings­mu­lig­he­der, og spred­nin­gen af VRE fo­re­går på ho­spi­ta­ler­ne. Bå­de på det en­kel­te ho­spi­tal, og når pa­tien­ter­ne flyt­tes rundt imel­lem ho­spi­ta­ler­ne. • Sta­fy­lokok­ker er en na­tur­lig del af bak­te­ri­e­fl­ora­en i næ­sen og på hu­den hos cir­ka halv­de­len af al­le men­ne­sker. MRSAsta­fy­lokok­ker­ne er en sær­lig ty­pe, som ik­ke kan be­hand­les med en ræk­ke an­ti­bi­o­ti­ka. Vis­se for­mer kan man dog sta­dig bru­ge, bl. a. Van­co­mycin. Men be­hand­lin­gen kan væ­re lang­va­rig og uden re­sul­tat. • Spred­nin­gen af MRSA fo­re­går bå­de på ho­spi­ta­ler og i sam­fun­det, for­di bak­te­ri­er­ne smit­ter fra dyr ( hyppigst svin) og men­ne­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.