Holdt in­fek­tio

Dat­te­ren til 84- åri­ge El­se Sch­mel­ling står nu frem med skarp kri­tik af Her­lev Ho­spi­tal

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

Man­gel­fuld ren­gø­ring, lem­pe­lig om­gang med hy­giej­nen og – vær­st af alt – hem­me­lig­hol­del­se af en far­lig bak­te­ri­e­in­fek­tion.

Dat­te­ren til El­se Sch­mel­ling ret­ter nu en ben­hård kri­tik mod Her­lev Ho­spi­tal, hvor den 84- åri­ge kvin­de ad fle­re om­gan­ge var ind­lagt, in­den hun 3. maj dø­de af et hjer­te­stop.

Ma­re­rid­tet tog sin be­gyn­del­se i ja­nu­ar 2014, hvor El­se Sch­mel­ling blev ind­lagt på Her­lev Ho­spi­tal uden for Kø­ben­havn, for­di hun hav­de pro­ble­mer med lun­ger, ny­rer, opkast og di­ar­ré. Hun blev be­hand­let og sendt hjem igen. Men hver­ken hun el­ler dat­te­ren vid­ste, at hun i 2014 blev smit­tet med VRE- bak­te­ri­en, som kan væ­re livs­far­lig for æl­dre og sva­ge pa­tien­ter. Det hav­de in­gen læ­ger for­talt dem om.

Et år se­ne­re, i april 2015, kom sandheden frem, da El­se Sch­mel­ling blev ind­lagt med lun­ge­be­tæn­del­se og plud­se­lig skul­le i iso­la­tion, for­di ‘ hun hav­de en bak­te­rie’.

BT har få­et ak­tind­sigt i jour­na­len, og her be­kla­ger en navn­gi­ven læ­ge da og­så El­se Sch­mel­lings iso­la­tions­for­løb med an­dre smit­te­de pa­tien­ter. Ho­spi­ta­let vid­ste nem­lig ik­ke, om hun sta­dig var smit­tet, men valg­te al­li­ge­vel at iso­le­re hen­de sam­men med an­dre.

» Vi er i chok over den be­hand­ling, vo­res mor fik. Det har slet ik­ke væ­ret et okay for­løb. Jeg er mest af alt ra­sen­de, « si­ger Bir­git Sch­mel­ling, som ik­ke selv læn­ge­re har lyst til at væ­re pa­tient på Her­lev Ho­spi­tal.

Del­te stue med smit­te­de

Som BT i dag be­skri­ver, er der sket en eks­plo­sion i an­tal­let af VRE- smit­te­de de se­ne­ste to år.

VRE står for Van­co­mycin re­si­sten­te en­te­rokok­ker. En­te­rokok­ker, som fin­des na­tur­ligt i tar­men, kan væ­re skyld i en ræk­ke in­fek­tio­ner i krop­pen. An­ti­bi­o­ti­kum­met Van­co­mycin er den pri­mæ­re be­hand­ling ved den ty­pe in­fek­tio­ner, og der­for er stig­nin­gen i an­tal­let af VRE- bak­te­ri­er et stort pro­blem. Det be­ty­der, at selv simp­le in­fek­tio­ner plud­se­lig ik­ke kan slås ned og i sid­ste en­de kan bli­ve livs­far­li­ge.

MAN­DAG 1. JU­NI 2015

84- åri­ge El­se Sch­mel­ling var ind­lagt af tre om­gan­ge på Her­lev Ho­spi­tal fra ja­nu­ar 2014 til maj 2015. Fa­mi­li­en ret­ter nu en skarp kri­tik mod ho­spi­ta­let. Til­ba­ge i ja­nu­ar 2014 hav­de de nem­lig ik­ke in­for­me­ret om, at El­se Sch­mel­ling var ble­vet smit­tet med den mul­ti­re­si­sten­te bak­te­rie VRE. Det fandt de til gen­gæld ud af i april 2015, da hun plud­se­lig skul­le i iso­la­tion. Fo­to: Pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.