’’

BT - - NYHEDER - Bir­git Sch­mel­ling

Hvor­for skal hun lig­ge sam­men med en el­ler fle­re, som kan smit­te hen­de igen?

Det stør­ste kri­tik­punkt for fa­mi­li­en er, at El­se Sch­mel­ling blev lagt i iso­la­tion sam­men med an­dre VRE- smit­te­de pa­tien­ter. De lå kun to på stu­en ad gan­gen, men un­der hen­des ind­læg­gel­se nå­e­de fle­re for­skel­li­ge pa­tien­ter at lig­ge i sen­gen ved si­den af. Det ske­te til trods for, at der i jour­na­len klart står, at ho­spi­ta­lets mi­kro­bi­o­lo­gi­ske af­de­ling an­be­fa­le­de, at hun kom i iso­la­tion på ene­stue.

» Det er helt okay, at hun bli­ver iso­le­ret, så man und­går en even­tu­el ri­si­ko for at smit­te an­dre, men hvor­for skal hun lig­ge sam­men med en el­ler fle­re, som kan smit­te hen­de igen? De vid­ste jo slet ik­ke, om hun sta­dig hav­de bak­te­ri­en, « ly­der an­ken fra dat­te­ren.

Per­so­na­le brød iso­la­tio­nen

Det var tre nye bog­sta­ver for Bir­git Sch­mel­ling, da hun hør­te om VRE, og det ud­lø­ste en be­kym­ring. For gen­nem det se­ne­ste år hav­de hun pas­set sin mor, som hun bor me­get tæt på, og spørgs­må­let var, om hun nu selv var ble­vet smit­tet? Hvad be­tød det for hen­de? Det var spar­somt med in­for­ma­tio­ner fra ho­spi­ta­let, men in­ter­net­tet af­slø­re­de, at bak­te­ri­en kan væ­re i krop­pen i op til et år.

» Den ene læ­ge for­tal­te os, at han slet ik­ke kend­te til bak­te­ri­en, og det var nyt for ham, at den kan væ­re i krop­pen så læn­ge. Vi tro­e­de, han la­ve­de sjov, « for­tæl­ler dat­te­ren.

På ho­spi­ta­let fik Bir­git Sch­mel­ling be­sked på, at hun kun måt­te gå li­ge uden for stu­en. Li­ge­som hun skul­le gå di­rek­te ned til sin bil, når hun skul­le hjem, for at und­gå at spre­de bak­te­ri­en.

På to- sengs­stu­en hav­de de trods alt eget toilet for at be­græn­se smit­ten. Men dat­te­ren for­tæl­ler til BT, at dø­ren ind til iso­la­tions­stu­en of­te stod åben, og at per­so­na­let tit var i kon­takt med pa­tien­ter­ne uden over­træks­kit­tel og hand­sker, som de el­lers skal ifø­re sig på iso­la­tions­stu­er.

På stu­en ved si­den af El­se Sch­mel­ling lå en kvin­de, som var iso­le­ret med en helt an­den bak­te­rie, men al­li­ge­vel skul­le de to de­le fjer­n­be­tje­ning. Uden at væ­re ble­vet sprit­tet af blev den alt­så hen­tet frem og til­ba­ge mel­lem stu­er­ne af på­rø­ren­de.

» Per­so­na­let fulg­te

ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.