On hem­me­lig

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 1. JU­NI 2015 de­res eget på­bud om, at de skul­le væ­re dæk­ket til. Min lil­le­sø­ster og jeg på­tal­te det fle­re gan­ge til hin­an­den, mens per­so­na­let var til ste­de, men det re­a­ge­re­de de ik­ke på, « for­tæl­ler Bir­git Sch­mel­ling og til­fø­jer:

» Vi var der he­le ti­den, for­di min mor var ut­ryg og util­pas, når hun var ale­ne. Ren­gø­rin­gen var ba­re en fejning af gul­vet, og over­fla­der blev kun tør­ret af med en klud, « si­ger dat­te­ren, mens hun fe­jer hån­den hen over stu­e­bor­det og til­fø­jer et ‘ så­dan’ for at il­lu­stre­re den util­stræk­ke­li­ge ren­gø­ring.

Unø­dig smit­te­ri­si­ko

Som om op­le­vel­ser­ne med ind­læg­gel­sen i april ik­ke var nok, fandt fa­mi­li­en plud­se­lig ud af, i for­bin­del­se med en ny ind­læg­gel­se den 2. maj 2015, at El­se Sch­mel­ling pr. 10. april 2015 fak­tisk ik­ke læn­ge­re hav­de VRE. Det vil si­ge, at iso­la­tio­nen sam­men med an­dre pa­tien­ter var unød­ven­dig og hav­de ud­sat hen­de for yder­li­ge­re smit­te­ri­si­ko.

De op­lys­nin­ger mang­ler i jour­na­len, blev fa­mi­li­en op­mærk­som på den 2. maj. Her lød be­ske­den nem­lig, at iso­la­tion ik­ke var nød­ven­dig, for­di hun var smit­te­fri ved ind­læg­gel­sen i april må­ned.

» Det er en ren ho­ved­ba­ne­gård, og per­so­na­let har ik­ke styr på no­get. Vi er helt om­tum­le­de over det her for­løb. Da vi spurg­te ind til, hvor­for hun blev iso­le­ret ( i april 2015, red.), var sva­ret fra sy­geple­jer­sken: ‘ Hvor skal vi el­lers læg­ge hen­de hen? Der er ik­ke an­dre plad­ser’, « si­ger Bir­git Sch­mel­ling.

Un­der sin sid­ste ind­læg­gel­se i maj 2015 gik El­se Sch­mel­ling bort ef­ter et hjer­te­stop. Men hun var klar over kon­tak­ten til BT og var enig i, at der skul­le fo­kus på om­rå­det.

Bir­git Sch­mel­ling er dybt cho­ke­ret over den må­de, hen­des mor er ble­vet be­hand­let på un­der ind­læg­gel­sen på Her­lev Ho­spi­tal.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen Så­dan så El­se Sch­mel­ling ud, den­gang hun var frisk. Til sidst var hun sen­ge­lig­gen­de og kun­ne dår­ligt løf­te si­ne ar­me. Fo­to: Pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.