Hvad får du i ren­te på din løn­kon­to?

BT - - NYHEDER - Louise Kast­berg lo­ka@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

ET RENT NUL

Dan­sker­nes løn­kon­ti svul­mer, men en stor del af os le­ver i lyk­ke­lig uvi­den­hed om, at ren­ten i langt de fl este ban­ker er et rundt nul. Det for­tæl­ler se­ni­o­r­stra­teg i Nor­dea Ti­ne Choi Da­ni­el­sen.

» Ren­ter på bank­kon­ti er sjæl­dent kæm­pe­sto­re. Og man­ge har ik­ke lagt mær­ke til, at de helt er for­s­vun­det, « si­ger hun.

Fak­tisk har dan­sker­ne ure­a­li­stisk hø­je for­vent­nin­ger til, hvor me­get de kan få i ren­te. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se, som TNS Gallup har gen­nem­ført for Nor­dea.

» I gen­nem­snit for­ven­ter dan­sker­ne som mini­mum at få en ren­te på 3,31 pct. per år, før de er til­fred­se. I re­a­li­te­ten får de li­ge nu 0 pct. Jeg har gra­vet lidt i vo­res gem­mer og fun­det ud af, at sidst man i Nor­dea kun­ne få en ren­te på 3,0 pct., var i maj 1993 på en grund­kon­to. Så det må si­ges at væ­re en del år si­den. «

Se­ni­o­r­stra­te­gen un­drer sig der­for over, hvor­dan dan­sker­ne kan ha­ve så hø­je for­vent­nin­ger. For de fl este har trods alt op­da­get, at ren­ter­ne er fal­det me­get på bo­lig­lån. Og det er net­op en an­den for­kla­ring på, at vi har så man­ge pen­ge stå­en­de på bank­bo­gen.

» De la­ve ren­ter på bo­lig­lån knal­der di­rek­te ind på den dis­po­nib­le ind­komst, men vi tæn­ker ik­ke nød­ven­dig­vis over, at vi så har fl ere pen­ge til rå­dig­hed. Der­for har man­ge en buff er i ban­ken, der ba­re er ble­vet stør­re og stør­re, « si­ger Ti­ne Choi Da­ni­el­sen.

Dan­sker­ne har i gen­nem­snit 150.000 kr. stå­en­de på al­min­de­li­ge løn­kon­ti, men de kun­ne li­ge så godt sy dem ind i madras­sen. De fle­ste ban­ker gi­ver nem­lig nul pct. i ren­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.