’ Det var fryg­te­ligt’

For­æl­dre­par genop­le­ve­de de­res søns død på tv

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jensen mi­ke@ bt. dk

HÅRD KAMP

I DR1- do­ku­men­ta­ren ’ Kam­pen for Magnus’ kom dan­sker­ne i går af­tes helt tæt på hi­sto­ri­en om kræftram­te Magnus, der var på al­les læ­ber tid­li­ge­re på året.

På tre for­fær­de­li­ge må­ne­der blev der vendt fuld­stæn­dig op og ned på for­æl­dre­ne Jep­pe Andersen og Julie Eids liv.

Det var om­trent den tid, der gik fra, at de­res ot­te- åri­ge dreng Magnus fik kon­sta­te­ret en kræfts­vulst i hjer­nen, til han i be­gyn­del­sen af marts sov stil­le ind på et ho­spi­tal i Ma­la­ga i Spa­ni­en.

En tragisk ud­gang på hi­sto­ri­en, som el­lers bød på op­løf­ten­de øje­blik­ke, da tu­sind­vis af dan­ske­re sam­le­de sig om den lil­le fa­mi­lie og støt­te­de med så­vel pen­ge som ga­ver gen­nem Fa­ce­book- grup­pen ’ Figh­ting for Miv’.

Den for­tæl­ling fik i går nyt liv, da DR1 send­te do­ku­men­ta­ren ’ Kam­pen for Magnus’ om for­æl­dre­nes des­pe­ra­te kamp for at red­de de­res søn.

Græd gen­nem he­le fil­men

Magnus’ for­æl­dre så do­ku­men­ta­ren, før den blev sendt på tv, og det var en be­gi­ven­hed, som i den grad sat­te spor.

» Det var fryg­te­ligt at sid­de og se. Jeg gik fuld­stæn­dig ned, ef­ter vi hav­de set den. Det var jo som at genop­le­ve det he­le en gang til. Det var fan­de­me hårdt, og jeg har vir­ke­lig væ­ret i knæ li­ge si­den. Man ri­ver jo vir­ke­lig op i he­le lor­tet en gang til, « si­ger Magnus’ far Jep­pe Andersen til BT.

» Vi hav­de ik­ke ret me­get lyst til at se den, men vi føl­te jo, at den skul­le god­ken­des. Vi græd beg­ge to me­re el­ler min­dre gen­nem he­le fil­men. Vi måt­te li­ge sun­de os lidt bag­ef­ter, og jeg tror fak­tisk, jeg faldt i søvn i det se­kund, jeg kom hjem. Det var vir­ke­lig en dræ­nen­de op­le­vel­se, « si­ger han.

Magnus’ hi­sto­rie be­gyn­der om­kring ju­le­tid, hvor læ­ger­ne fin­der ud af, at den blot ot­te år gam­le dreng går rundt med en kræfts­vulst i hjer­nen. De dan­ske læ­ger er ik­ke i stand til at red­de Magnus, men kan kun til­by­de livs­for­læn­gen­de be­hand­ling.

Der­for væl­ger for­æl­dre­ne at sø­ge an­dre ve­je. De fal­der over et be­hand­lings­sted i Spa­ni­en, hvor man gi­ver Magnus op til 30 pro­cents chan­ce for at over­le­ve. Men mod­sat i Dan­mark, hvor kræft­be­hand­lin­gen er gra­tis for Julie og Jep­pe, skal de hårdt prø­ve­de for­æl­dre fin­de knap en mil­li­on kro­ner, hvis Magnus skal sen­des en tur til Spa­ni­en. Det fø­rer til ind­sam­lin­gen ’ Figh­ting for Miv’, som i lø­bet af in­gen tid ta­ger fart. Fle­re tu­sin­de dan­ske­re do­ne­rer pen­ge til fa­mi­li­en, der hur­tigt når må­let på 800.000 kro­ner. Sam­ti­dig væl­ter det ind med ga­ver fra nær og fjern. Men an­stren­gel­ser­ne vi­ser sig at væ­re for­gæ­ves.

’ Han var vir­ke­lig sej’

Det var ik­ke uden for­be­hold, at fa­mi­li­en sag­de ja tak til at la­de DR føl­ge Magnus i den svæ­re si­tu­a­tion. Men på det tids­punkt, hvor til­bud­det kom, var der fort­sat ik­ke den sto­re op­mærk­som­hed om den kræftram­te dreng, og fa­mi­li­en var der­for klar til at hi­ve i de hånd­tag, der var.

» Jeg var imod det til at be-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.