Mu­sik­ken skal vær

Hvis fe­sten er gift ig, og gals’ene er sprø­de, så er der dømt straight fi re ved Grøn Kon­cert

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Hvis du ik­ke for­står et pløk af oven­stå­en­de, så fortvivl ik­ke. Det nye dan­ske su­per­navn in­den­for rap og hip­hop Vild $ mith el­sker nem­lig at op­fi nde sit eget sprog. Og selv grup­pens mest in­dæd­te fans skal nog­le gan­ge og­så li­ge ha­ve tid til at væn­ne sig til de nye ud­tryk.

» Jeg kan hu­ske den før­ste kon­cert, hvor vi råb­te til pu­bli­kum: ’ Er der nog­le gals der­u­de’, så var der ik­ke så man­ge, der sva­re­de. ’ Nog­le hvad’, kun­ne man nær­mest for­nem­me, at de tænk­te. Men nu ved de præ­cis, hvad vi snak­ker om - pi­ger. «

Så­dan for­tæl­ler én af ban­dets tre par­ty­t­rold­mænd, Mo­ses Luxhøj, der til dag­lig går un­der nav­net ’ Vild Ting’.

Og han el­sker at re­a­ge­re, når fan­se­ne hen­ven­der sig med ud­tryk som ’ vild i dag - syg i mor­gen’ og ’ på det shit igen’.

For­ny­er sproget

» Det er vildt at se og hø­re vo­res eg­ne sang­tek­ster ind­gå som en del af mo­der­ne dansk, « si­ger Mo­ses, der li­ge­som re­sten af det fest­kla­re band glæ­der sig vildt til årets Grøn Kon­cert- tur­né, hvor de skal de­le sce­ne med klas­si­ske dan­ske mu­sik­nav­ne som Tina Di­ck­ow og L. O. C.

» Ja, det kan godt hen at bli­ve rig­tig gift igt - vir­ke­lig cris­py, « si­ger Mo­ses .. vel vi­den­de at un­der­teg­ne­de li­ge skal over­sæt­te in­de i ho­ve­d­et.

» Det be­ty­der godt, « si­ger en gri­nen­de Mo­ses på klin­gen­de Hor­sens- jysk.

Og tjan­sen på Grøn Kon­cert er ik­ke det ene­ste, Mo­ses ali­as Vild Ting glæ­der sig over.

I dag udkommer grup­pens an­det al­bum, der nem­lig pud­sigt nok hed­der ’ Straight Fi­re’ . Og Mo­ses kan ik­ke ven­te med at de­le nye san­ge som ’ Pen­ge på dig’ og ’ He­le nat­ten’.

De to sing­le­for­lø­be­re ’ Det ik’ sket’ og ’ Klo­ge­re nu’ har al­le­re­de stor­hit­tet på bå­de Youtu­be, iTu­nes og Spo­ti­fy. Grup­pens ti­tu­sind­vis af fans har for længst in­d­ar­bej­det de nye ud­tryk i de­res sprog bå­de ude i det fri og på di­ver­se so­ci­a­le me­di­er. Og selv­om det skul­le væ­re ty­de­ligt for en­hver, så be­kræft er Mo­ses:

» Den­ne gang hand­ler det mest om gals - pi­ger. Vi el­sker dem. Men de er og­så for vil­de. Og al­le de nye san­ge hand­ler på én el­ler an­den må­de om pi­ger­ne, « si­ger Mo­ses, der er spe­ci­elt stolt af grup­pens ny­e­ste sing­le ’ Det ik’ sket’, der hand­ler om ut­ro­skab.

Fa­ste kæ­re­ster

» Vi kan godt li­de at syn­ge om nog­le af de ting, som det ik­ke al­tid er li­ge let at snak­ke om, « si­ger Mo­ses, der li­ge­som bå­de sin lil­le­bror Da­ni­el ( Vild Son) og Esben ( HvidMayn) har fast kæ­re­ste.

Men trods de fa­ste kæ­re­ster fe­ster Vild $ mith al­tid igen­nem. Og ja­lou­si er ik­ke no­get pro­blem.

» De er selv­føl­ge­lig ik­ke gla­de for, at de ser os så sjæl­dent. Vi er he­le ti­den ude at spil­le. Men de ved godt, at san­ge­ne ik­ke er selv­bi­o­gra­fi ske. Og så er de ba­re gla­de for, at drøm­men er gå­et i op­fyl­del­se. Det er gå­et lyn­hur­tigt, « si­ger Mo­ses med et vel­til­freds suk.

I 2013 vandt den helt ukend­te trio fra Ho­sens DR­kon­kur­ren­cen ’ Kar­ri­e­re­ka­no­nen’. Nu kø­rer lyn­to­get. Og som Mo­ses si­ger:

» Når man står på sce­nen og ser ti­tu­sin­vis af fans syn­ge med på de san­ge, man selv har skre­vet, så bli­ver det ik­ke bed­re. « .

Det er vildt at se og hø­re vo­res eg­ne sang­tek­ster ind­gå som en del af mo­der­ne dansk

Mo­ses fra Vild $ mith

Vild $ mith for fuld ud­blæs­ning på Skan­der­borg Festi­va­len sid­ste år.

Fo­to: David Leth Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.