Gnags får Tivoli til at svin­ge

BT - - KULTUR -

MU­SIK

Gnags på Plæ­nen i Tivoli KON­CERT **** **

man­den, der kær­ligt er ble­vet kal­det Pa­sto­ren fra Ha­ralds­ga­de ( eft er lo­ka­li­te­ten for ban­dets tid­li­ge­re Fe­ed­ba­ck­stu­die), fi k AG man­ge gan­ge i lø­bet af den go­de ti­me i Tivoli fy­ret de sto­re sand­he­der af, pak­ket ind i for­trins­vis ca­ri­bi­ske for­mer.

Pe­ter AG kan om no­gen igen gø­re det stu­e­rent at la­de dan­ne­brog smæl­de, uden at det bli­ver om­k­lam­ren­de, og de fi ne og såre vel­kend­te san­ge faldt som per­ler på en snor. Der var lagt op til en hit­pa­ra­de, og den blev ik­ke fra­ve­get på no­get tids­punkt.

Per Chr. Frost var til­ba­ge med den sam­me Fen­der Thin­li­ne Te­le- gu­i­tar, som han spil­le­de på, da jeg så ham før­ste gang for godt 40 år si­den. Og selv om han langt hen ad vej­en spil­le­de ru­ti­ne­præ­ge­de reg­gae- up­stro­kes, fi k han dog lov til at hi­ve et par so­li frem i slut­nin­gen af kon­cer­ten. Men først og frem­mest var det AG, som mød­te sit pu­bli­kum, og beg­ge syn­tes at kun­ne li­de gen­sy­net. Læs he­le an­mel­del­sen

på bt. dk/ mu­sik

Bå­de Gnags og pu­bli­kum nød gen­sy­net på Plæ­nen i Tivoli. Her er det Pe­ter AG og gu­i­ta­rist Per Chr. Frost. Fo­to: Tor­ben Christensen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.