Han har he­le ver­den som sin byg­ge­plads

Nor­man Fo­ster har teg­net Ele­fant­hu­set i Kø­ben­havns Zoo

BT - - NAVNE - Tor­ben Weirup tow@ ber­ling­s­ke. dk

80 ÅR I DAG

Nor­man Fo­ster teg­ner frem­ti­den. Den bri­ti­ske ar­ki­tekt, der nu fyl­der 80 år, har ver­den som sin byg­ge­plads, og han teg­ner him­mel­stræ­ben­de hu­se til de rig­ti­ge stor­by­er, hvor frem­ti­den lig­ger i høj­den.

Og­så til Dan­mark skul­le han på et tids­punkt teg­ne et højhus. El­ler hvad man nu kal­der en byg­ning, der ik­ke måt­te væ­re hø­je­re end Kø­ben­havns Rå­d­hus. Det var imid­ler­tid højt nok, men­te fl er­tal­let, så Fosters Tivoli- ho­tel blev ik­ke til no­get.

Til gen­gæld har ele­fan­ter­ne i Kø­ben­havns Zoo­lo­gi­ske Ha­ve få­et or­dent­li­ge ar­ki­tek­to­ni­ske ram­mer. Ele­fant­hu­set blev åb­net i 2008, og re­sul­ta­tet var i for­hold til de før­ste skit­ser på sin vis me­re af­dæm­pet, men til gen­gæld langt me­re land­ska­be­ligt. Det ko­ste­de den be­sked­ne sum af 150 mio. kr. Men ud­over ge­vin­sten ved øget dy­re­vel­færd er det en in­ve­ste­ring i frem­ti­den for en turi­stat­trak­tion, der har 1,2 mio. år­li­ge be­sø­gen­de.

Nor­man Fo­ster vok­se­de op og blev ud­dan­net i Man­che­ster samt på Ya­le School of Ar­chi­tec­tu­re, hvor han traf ar­ki­tekt­kol­le­ga­en Ri­chard Ro­gers, som han i en pe­ri­o­de hav­de teg­ne­stue sam­men med.

Beg­ge de­ler en stærk in­ter­es­se for at ind­dra­ge de ny­e­ste tek­no­lo­gi­ske land­vin­din­ger i ar­ki­tek­tur. Det kan gi­ve de­res fæl­les byg­nin­ger et ma­ski­nelt præg. Og mest in­ter­es­sant bli­ver det, når ar­ki­tek­ten – som Nor­man Fo­ster gør det – an­ven­der tek­no­lo­gi­en til at re­du­ce­re ener­gi- og res­sour­ce­for­bru­get. I en af hans mest kend­te byg­nin­ger – Agur­ken i London, ho­ved­sæ­det for Swiss Re. – be­nyt­ter han så­le­des dens keg­le­for­me­de design til at ind­byg­ge vind­afk ølin­gen af hu­set.

Har 1.000 an­sat­te

Eft er at sam­ar­bej­det med Ri­chard Ro­gers op­hør­te, grund­lag­de Nor­man Fo­ster i be­gyn­del­sen af 1970er­ne sit eget ar­ki­tekt­fi rma, der har op mod 1.000 an­sat­te, der får op­ga­ver og vin­der pri­ser he­le ti­den.

En af grun­de­ne til, at man­ge væl­ger Fo­ster + Part­ners, når det dre­jer sig om kva­li­tets­ar­ki­tek­tur, er net­op, at ud­over hans magt­ful­de ar­ki­tek­to­ni­ske greb lig­ger bæ­re­dyg­tig­hed ham på sin­de, og det er et be­greb, der eft er­spør­ges i sti­gen­de om­fang. Ik­ke kun af hen­syn til ek­sem­pel­vis sto­re virk­som­he­ders ima­ge i off ent­lig­he­den – men og­så for­di Nor­man Fosters løs­nin­ger gen­nem­gå­en­de er frem­tids­sik­ret og sø­ger at spa­re på ener­gi­en. Af sam­me grund er hans pro­jek­ter og­så fast in­ven­tar på in­ter­na­tio­na­le ar­ki­tek­tur­ud­stil­lin­ger som f. eks. bien­na­len i Ve­ne­dig.

An­dre af Fosters me­get kend­te byg­nin­ger er f. eks. Lon­dons ab­so­lut smuk­ke­ste luft havn, Stan­sted, og renove­rin­gen af rigs­dags­byg­nin­gen i Ber­lin. Han har – me­get smukt – over­dæk­ket den in­dre gård i Bri­tish Mu­se­um og skabt un­der­grunds­sta­tio­nen Ca­nary Wharf i London.

Sam­men med bil­led­hug­ge­ren Ant­ho­ny Ca­ro har Fo­ster teg­net Mil­len­ni­um Brid­ge, der brin­ger gå­en­de over Them­sen fra St Paul’s Cat­hed­ral til Ta­te Mo­dern. Det gik min­dre godt med sta­bi­li­te­ten i ti­den umid­del­bart eft er, at broen var åb­net, og da han om­trent sam­ti­dig blev ad­let, fi k han i fol­kemun­de til­nav­net Lord Wobbly.

Der­u­d­over har han ik­ke uven­tet mod­ta­get stort set al­le de pre­sti­ge­fyld­te in­ter­na­tio­na­le pri­ser, der er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.