Fan­get i Paki­stan

BT - - TV - DRA­MA

I ja­nu­ar 2002 bli­ver Wall Stre­et Jour­nal- jour­na­li­sten Da­ni­el Pearl bort­ført af ukend­te ger­nings­mænd, mens han er ved at r esear­che en hi­sto­rie i Ka­ra­chi, Paki­stan. Hans ko­ne, Ma­ri­an­ne, er gravid i sjet­te må­ned, men al­li­ge­vel går hun ak­tivt ind i eft er­forsk­nin­gen, der får ba­se i hen­des hus. Her mø­des med­lem­mer af Paki­stans an­ti­ter­r­or­kor­ps, am­bas­sa­de­me­d­ar­bej­de­re, agen­ter fra FBI og jour­na­list­kol­le­ger for at op­spo­re Da­ni­el. I et kapløb med ti­den, i kamp mod et ind­vik­let bu­reau­kra­ti, og stil­let over for en nå­des­løs fj en­de hol­der Ma­ri­an­ne fast i sin tro på, at Da­ni­el kan red­des, og at ver­den må for­bli­ve åben for jour­na­li­ster, der sø­ger sandheden. I ho­ved­rol­len som den hand­le­kraft ige hu­stru ses An­ge­li­na Jo­lie. Hun er født ind i fi lmver­de­nen som dat­ter af Jon Voight, der vandt en Oscar i 1979. At Jo­lie og­så skul­le vin­de en Oscar ( for ” Girl In­ter­rup­ted” i 2000) var til gen­gæld ik­ke nemt at for­ud­si­ge. Hen­des kar­ri­e­re star­te­de nem­lig med te­a­ter­pro­duk­tio­ner, en mo­delkar-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

I det au­ten­ti­ske dra­ma dra­ma om jour­na­li­sten Dan­ny Pearl, der i 2002 blev bort­ført og dræbt af is­la­mi­ster i Paki­stan, spil­ler An­ge­li­na Jo­lie hu­stru­en Ma­ri­an­ne, der for­sø­ger at red­de sin mand fra hen­ret­tel­se. Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.