Da kræft en kom t

Ke­vin Magnus­sens mor var for få år si­den hård kræft , og i går sam­le­de den dan­ske For­mel 1- k til kræft ram­te børn i en ud­lej­nings­go­kart

BT - - SPORTEN - VEL­GØ­REN­HED Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Ke­vin Magnus­sen kør­te ik­ke kar­ri­e­rens hur­tig­ste om­gan­ge, da han i går brug­te det me­ste af sin fri­dag på en go­kart­ba­ne i Van­del nær Bil­lund. Men om­gan­ge­ne i ud­lej­nings­go­kar­ten var der­i­mod blandt de mest vær­di­ful­de, den 22- åri­ge ra­cer­kø­rer har til­ba­gelagt i kar­ri­e­ren.

Ke­vin Magnus­sen delt­og sam­men med Team Ryn­ke­by i et 12- ti­mer­sløb, hvor han sam­men med an­dre fart­g­la­de dan­ske­re sam­le­de pen­ge ind til Bør­ne­can­cer­fon­den.

Og net­op kam­pen mod kræft en står den dan­ske For­mel 1- kø­rer me­get nær. Hans mor, Britt Pe­ter­sen, var selv hårdt ramt af den livs­far­li­ge syg­dom, som hun eft er fl ere års kamp blev er­klæ­ret fri af for ny­lig.

Og­så der­for tø­ve­de Ke­vin Magnus­sen ik­ke med at si­ge ja, da han fi k mu­lig­he­den for at sam­le pen­ge ind til kræft ram­te børn i går.

» Hvis man kan støt­te ba­re ved at kom­me og kø­re go­kart, stil­ler man ik­ke no­get spørgs­mål. Så er det ba­re om at kom­me af sted, « si­ger Ke­vin Magnus­sen til BT, eft er han har kørt sin før­ste tur på Van­del Go­kart Ba­ne.

» Jeg ken­der til kræft , for­di jeg har haft syg­dom­men tæt in­de på li­vet, men det er ik­ke kun der­for, at jeg er her. Jeg vil ger­ne støt­te de her unger, og jeg har selv væ­ret in­de på Rigs­ho­spi­ta­let og se bør­ne­can­cer­af­de­lin­gen. Det var no­get af det hår­de­ste, « fort­sæt­ter Ke­vin Magnus­sen.

’ Der ske­te et mira­kel’

Det var i 2009, at Ke­vin Magnus­sen som 16- årig fi k be­ske­den, som al­le børn fryg­ter om, at hans mor var al­vor­ligt ramt af syg­dom­men.

» Min mor er fri af kræft en nu. Hun hav­de liv­mo­der­halskræft , og det ud­vik­le­de sig, og hun hav­de en tu­mor i liv­mo­der­hal­sen. Den bred­te sig rundt i krop­pen hos hen­de, og læ­ger­ne hav­de så­dan set sagt, at den var gal, « si­ger Ke­vin Magnus­sen.

Ud­sig­ter­ne var ik­ke po­si­ti­ve, men plud­se­lig vend­te det, for­tæl­ler han.

» Det var pis­se hårdt, men plud­se­lig ske­te der et mira­kel, og det gik væk. Der var så fem år eft er­føl­gen­de, hvor hun gik til tjek. De fem år er gå­et, og sid­ste år blev hun er­klæ­ret helt fri fra kræft en. Det fejre­de vi selv­føl­ge­lig, « si­ger Ke­vin Magnus­sen.

Svært at for­hol­de sig til

Den­gang i 2009 var den ta­lent­ful­de ra­cer­kø­rer al­le­re­de travlt op­ta­get af op­stig­nin­gen mod For­mel 1, og Ke­vin Magnus­sen hav­de man­ge rej­se­da­ge væk fra fa­mi­li­en og hans mor, mens hun kom i be­hand­ling for kræft syg­dom­men.

« Det var for­fær­de­ligt og svært at for­hol­de sig til. Jeg kan hu­ske, da hun fi k kræft og fi k den hår­de be­sked, men den­gang kun­ne jeg ik­ke for­hol­de mig til det. På det tids­punkt kør­te jeg For­mel Re­nault 2.0 i Tys­kland og var 16 år gam­mel. Jeg var i fuld gang med min ra­cer­kar­ri­e­re. Det var ba­re det, jeg skul­le, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Jeg var ik­ke så me­get hjem­me, og jeg er egent­lig ked af det i dag, når jeg tæn­ker til­ba­ge på det. Jeg kun­ne ik­ke for­hol­de mig til det, så jeg tog mig må­ske ik­ke nok af det. «

Det var først i 2014, da Ke­vin Magnus­sen var i fuld gang med sit før­ste For­mel 1- even­tyr, at hans mor blev er­klæ­ret helt fri af syg­dom­men. Det fejre­de Ke­vin Magnus­sen ved at sæt­te et kli­s­ter­mær­ke på sin McLa­ren- ra­cer, hvor der stod: Godt kæm­pet mor!

I mo­tor­spor­ten er det en stor ge­stus, hvis man sen­der en hil­sen vi­de­re fra ra­cer­bi­len el­ler på hjel­men. Og for Ke­vin Magnus­sen var det en må­de at tak­ke sin mor for, at hun over­le­ve­de og sta­dig er der for ham i dag.

» Li­ge i den al­der ( 16- 17- åri­ge, red.) sker så me­get, og det var på en må­de nor­malt, at min mor lå på ho­spi­ta­let. Når jeg kom hjem, var det der­u­de, jeg tog hen og be­søg­te hen­de. Det var hårdt, og jeg vid­ste jo godt, at det var no­get an­der­le­des, men jeg tænk­te ba­re ik­ke så me­get over det. Jeg vil­le ha­ve øn­sket, at jeg hav­de væ­ret der me­get me­re for min mor den­gang. Men hel­dig­vis over­le­ve­de hun og er her nu, så jeg kan tak­ke hen­de for det, « si­ger han.

Ke­vin Magnus­sen for­tæl­ler, at han, når For­mel 1- kar­ri­e­ren for­hå­bent­lig igen ta­ger fart, vil gø­re end­nu me­re for at sam­le ind til vel­gø­ren­hed. Han drøm­mer om, at han en­gang i frem­ti­den vil ha­ve bå­de tid og pen­ge til at ska­be sin egen fond.

» Når jeg se­ne­re hen får chan­cen for det, og for­hå­bent­lig får lidt fl ere pen­ge at gø­re godt med, så skal jeg helt klar gø­re me­re for at støt­te op om så­dan nog­le ar­ran­ge­men­ter her. Det vil jeg ger­ne i frem­ti­den, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.